Home

Disciplines decubitus

Disciplines die deel zouden moeten uitmaken van het decubitusteam zijn: Arts; Diëtist; Fysiotherapeut; Ergotherapeut; Decubitusverpleegkundige; Voeding bij decubitus Bij cliënten met een decubitus wond is er een verhoogde behoefte aan: Energie: Het genezen van een wond vergt veel energie

Decubitus - DieetPlanee

Ergotherapie: om eventuele decubitus te voorkomen als de stervende langdurig op bed verblijft. Slikteam: Bestaande uit diëtiste en logopediste voor het in de gaten houden van het eet en drinkpatroon. De 5 fases van Kübler Ross Elisabeth Kübler Ross is een psychiater die afgestudeerd is als arts in Zwitserland Risicofactoren hebben een directe relatie met het ontstaan van decubitus en huidletsel; voor decubitus zijn dat druk- en schuifkrachten. Risico-indicatoren zijn kenmerken die ertoe bij kunnen dragen dat cliënten een verhoogd risico op het ontwikkelen van huidletsel/decubitus lopen: bijvoorbeeld verslechterde voedingstoestand, neurologische aandoening en verminderde mobiliteit Decubitusverpleegkundigen zijn over het algemeen vooral bezig met het beoordelen, verzorgen en behandelen van wonden aan de hand van een zorgvuldig opgesteld behandelplan. Ze zijn gespecialiseerd in huidzorg en wondgenezing. Via uw huisarts kunt u terecht bij een specialist, die u verder behandelt en begeleidt Decubitus is een beschadiging van de huid door druk. Decubitus komt vooral voor bij mensen die lang op bed liggen (of in een rolstoel zitten) en moeilijk zelf van houding kunnen veranderen. Op de plekken van de huid waar het lichaam op rust, knelt de huid. Als de druk lang duurt kunnen er rode plekken, blaren en wonden ontstaan

Decubitus is een pijnlijke aandoening die veel voorkomt. Je weet hoe je moet samenwerken met de cliënt, diens naasten en andere disciplines om decubitus te voorkomen of te behandelen. Je weet welke complicaties er mogelijk kunnen ontstaan bij decubitus. BRONVERMELDING 11. Classificatie van decubitus 63 12. Wondgenezing: anamnese en evaluatie 68 12.1 Observeren en beoordelen van de zorgvrager met decubitus 68 12.2 Observatie en beoordeling van decubitus 70 12.3 Methoden voor het evalueren van de wondgenezing 71 13. De rol van voeding in de genezing van decubitus 74 14 Wat is decubitus? Decubitus (doorliggen) is ernstige beschadiging van de huid als gevolg van permanente druk op-, en verminderde bloedvoorziening in een bepaald huidgebied.Decubitus is een veel voorkomende complicatie bij mensen die om een andere reden in het ziekenhuis of verpleegtehuis zijn opgenomen

In navolging van de NPUAP en EPUAP wordt decubitus in deze richtlijn als volgt gedefinieerd: Decubitus is een gelokaliseerde beschadiging van de huid en/of onderliggend weefsel meestal ter hoogte van een botuitsteeksel, als gevolg van druk, of druk in samenhang met schuifkracht Daarin is decubitus gedefinieerd als: iedere vorm van weefselversterf,veroorzaakt door de inwerking op het lichaam van druk-,schuif- en wrijfkrachten, of een combinatie daarvan. Hoewel niet alle mechanismen die decubitus veroorzaken getraceerd zijn,is wel bekend dat druk-,schuif- en wrijf- krachten essentieel zijn

De Kwaliteitsstandaard Decubitus is primair geschreven voor verpleegkundigen en verzorgenden werkzaam in alle settings. Echter, de kwaliteitsstandaard is multidisciplinair van opzet aangezien voor effectieve decubituszorg altijd meerdere disciplines nodig zijn. In dat geval is het voor d andere disciplines komen niet aan de orde. Ten behoeve van de samenwerking tussen wijkverpleegkundigen en huisartsen wordt een samenwerkingsrichtlijn ontwikkeld. Deze zal medio 2004 gereed zijn. decubitus krijgen zal de wijkverpleegkundige daartoe maatregelen moeten nemen Decubitus is een ernstige beschadiging van de huid als gevolg van permanente druk op een bepaald huidgebied en daardoor een verminderde bloedvoorziening op die plek. Ergotherapiepraktijk Van Bakel krijgt steeds vaker te maken met cliënten met decubitus of een verhoogd risico hierop. De ergotherapeut kan klachten voorkomen of verlichten Decubitus ontstaat door weefselschade tengevolge van de inwerking van druk- of schuifkrachten (vooral druk). Het treedt op daar waar de druk het hoogst is, op de stuit, de heupen, en de hielen, op plaatsen waar bot uitsteekt onder de huid Decubitus is een aandoening waarbij veel verschillende disciplines en organisaties zijn be-trokken. Voor de patiënt is het van belang dat er een zorgketen is waarin de verschillende schakels op elkaar afgestemd zijn. De kwaliteit van decubituszorg in Amsterdam kan verbe

Afhankelijk van opleiding, ervaring, gevolgde bijscholingen of achtergrond kan de cursus ook gevolgd worden door verzorgenden of andere disciplines. Uiteraard is de cursus ook geschikt voor verpleegkundigen in opleiding, herintreders en invalkrachten. Docenten cursus De cursus decubitus is samengesteld door Prof. dr. Jos Schols en drs. Armand Rondas De plastisch chirurg is ook een discipline die wordt ingeschakeld als het nodig is. De plastisch chirurg wordt onder andere geroepen bij het sluiten van de rug en voert operaties uit bij bijvoorbeeld ernstige decubitus (decubitus is een wond die ontstaat door drukplekken) Bij het voorkomen of behandelen van decubitus, ook wel doorligplekken genoemd, werk jij als wijkverpleegkundige samen met de huisarts. De wegwijzers in de Landelijke Multidisciplinaire Richtlijn Decubitus helpen je bij het maken van duidelijke werkafspraken over de zorg voor jouw cliënt met (risico op) decubitus Decubitus is een pijnlijke aandoening die veel voorkomt. De laatste jaren is er een lichte stijging te zien van het aantal cliënten met decubitus. Je weet hoe je moet samenwerken met de bewoner, diens naasten en andere disciplines om decubitus te voorkomen of te behandelen

 1. Wat is decubitus? Decubitus, ook wel doorligwond of doorliggen genoemd is een wond die vaak voorkomt bij bedlegerige mensen, maar ook bij rolstoelgebruikers, mensen met ernstig overgewicht en bij te vroeg geboren kinderen.Ook in een gipsverband kan decubitus ontstaan. De voornaamste locaties waar doorligwonden ontstaan zijn de stuit, de hiel, de enkel en de heup
 2. Aangezien veel verschillende disciplines betrokken zijn bij (complexere) wondzorg, is het zeker voor de patiënt prettig als er één aanspreekpersoon is. Om ook na ontslag continuïteit te kunnen garanderen is een wondspecialist hier de aangewezen persoon voor
 3. De verschillen te kunnen benoemen tussen IAD, Smetten en Decubitus. Een risicoanalyse te maken o.b.v. de meest voorkomende classificatie modellen. In staat om IAD volgens Globiad te categoriseren. Decubitus in de juiste categorie in te delen en hier een behandelplan bij te kunnen voorstellen. Preventieve maatregelen in te zetten of te adviseren

Decubitus NHG-Richtlijne

Decubitus (lokale schade van huid en/of onderliggend weefsel door druk) is een ernstige aandoening. Verpleegkundigen en verzorgenden spelen een belangrijke rol in de decubituszorg. PROVA ondersteunt IQ Healthcare bij de ontwikkeling van een kwaliteitsstandaard voor deze disciplines over het signaleren, de preventie en de behandeling van decubitus Aan decubitus gaan weefselveranderingen vooraf. Het is belangrijk om deze veranderingen in een vroeg stadium te onderkennen zodat op tijd Een vroegtijdig inschakelen van overige disciplines kan het proces van verzelfstandiging en het verrichten van dagelijkse levenshandelingen ondersteunen en eventueel versnellen Maar voor iedereen geldt: vandaag genezen is beter dan morgen. De gespecialiseerd wondverpleegkundige of verpleegkundig specialist wondzorg van ZorgBrug weet daar alles van. Of het nu gaat om een doorligwond (decubitus), een diabetische voetwond, een operatiewond of een snijwond: u kunt altijd rekenen op optimale verzorging en passend advies Decubitus > Decubitus decubitus.pdf> fysiotherapeut, logopedist en ergotherapeut te worden betrokken. Andere disciplines op indicatie. het is belangrijk dat het verzorgend personeel de bewoner observeert ten aanzien van het voedingsgedrag (monitoren intake, gewicht, gedrag rondom eetmomenten etc.) WZH Richtlijn Decubitus; deel 1 Vaststellingsdatum september 2012 Pagina 3 van 36 Voorwoord Decubitus is een ernstige aandoening; een aandoening die veel pijn en ongemak bij de cliënt veroorzaakt en die leidt tot een sterke aantasting van de kwaliteit van leven. Decubitus kan leiden tot invaliditeit

Decubitus Nederland - Decubitus Nederland is de stichting

Decubitus is een vaak voorkomend secundair gezondheidsprobleem bij patiënten met een dwarslaesie. Indien overgegaan wordt tot operatieve behandeling, dient de wond en de patiënt zowel voorafgaand aan als na de operatie geoptimaliseerd te worden om een zo goed mogelijk resultaat (wondgenezing en voorkomen van complicaties en recidieven) te verkrijgen andere disciplines. Hierin worden de meest voorkomende wonden en behandelingen beschreven. Kennis - Heeft belangrijke basisprincipes uit de anatomie, -fysiologie, -pathologie en farmacologie paraat. - Is op de hoogte van levensfasen van de mens, principes van zelfmanagement en coping stijlen Wat decucare-team bij Heliomare Revalidatie in Wijk aan Zee Waarom thuisbehandeling van mensen met decubitus Wie revalidatiearts, fysiotherapeut, ergotherapeut, logopedist, diëtist, psycholoog, maatschappelijk werkendeGesprek met Monique van der Kwaak, coördinator en decubitusconsulen

Decubitus treedt op waar de huid over een relatief naar buiten stekend deel van het bottenstelsel ligt. Hematoom Een hematoom is een blauwpaarse verkleuring, die wordt veroorzaakt door een bloeding onder de epidermis. Vochtletsel Vochtletsel-copyletsel in combinatie met decubitus Skin tear Een. Decubitus preventie: 1 (van 3) Decubituspreventie Bij decubituspreventie zijn de volgende zaken belangrijk: herkennen van een cliënt met een verhoogd risico op decubitus; informeren van de cliënt en de mantelzorger; treffen van preventieve maatregelen; samenwerken met andere disciplines. Herkenne

Decubitus - Wikipedi

- risico op decubitus - (risico op) andere (gerelateerde) zorgproblemen (bijv. incontinentie, smetten, voeding- en vochtproblemen) stel samen gespreksdoel(en) vast, bijvoorbeeld - cliënt begrijpt wat decubitus is en hoe het ontstaat - cliënt kent preventieve maatregelen en past deze toe denk aan de 5 'B's Verpleeg-, verzorgingshuizen, thuiszorg 1 Tips en antwoorden C.M. Broeshart P.A.M. Mocking R.F.A. Schrijver S.M.T. Vogel M.M.J.F. Wijdevel

De Kwaliteitsstandaard Decubitus beschrijft (kern)aanbevelingen voor de beste zorg om decubitus te voorkomen en indien nodig te behandelen bij zorgvragers die in zorg zijn of komen. Deze kwaliteitsstandaard is een herziening van de landelijke multidisciplinaire richtlijn decubitus preventie en behandeling (2011) en primair geschreven voor verpleegkundigen en verzorgenden werkzaam in alle settings Ten tweede bestaan er verschillende visies ten aanzien van de 'beste' wondzorg, zowel binnen disciplines als tussen artsen en verpleegkundigen (Vermeulen 2007). Tot slot is er een overweldigende markt met diverse wond- en verbandmaterialen Decubitus is iedere degeneratieve verandering. van de huid en onderhuids gelegen. weefsels ten gevolge van lokale inwerking. van druk of schuifkrachten. Met het oog op het beleid wordt decubitus. onderverdeeld in 4 (ernst)graden. Zie voor. meer uitleg de Wijkverpleegkundige en. NHG-Standaard Decubitus. Cijfers van het landelijk prevalentieonderzoe

decubitus - Decubitus Nederlan

Bij de preventie en behandeling van decubitus is multidisciplinaire samenwerking tussen verschillende disciplines noodzakelijk. Het gaat daarbij met name om de oorzakelijke vermindering van druk- en schuif-krachten, om wondbehandeling en om voedingsthe-rapie. In de praktijk blijkt dat voedingstherapie vaak verge disciplines, achtergronden, afkomst en leeftijden oplossingen voor mensen kan creëren om hun leven leuker en gezonder te maken. gezondheidsschade zoals decubitus (doorligwonden)1, verwondingen door vallen, ziekenhuisinfecties en door het voorkomen van gezondheidsschade door de periodieke prenatale screening Protocollen Voorbehouden, Risicovolle en Overige handelingen Decubitus 20 Decubituspreventie Bij decubituspreventie zijn de volgende zaken belangrijk: herkennen van een cliënt met een verhoogd risico op decubitus; informeren van de cliënt en de mantelzorger; treffen van preventieve maatregelen; samenwerken met andere disciplines Vaak is het lastig een wond juist te classificeren en zo is het verschil tussen continentie gerelateerde dermatitis (IAD), decubitus of smetten soms moeilijk waarneembaar. Toch is het erg belangrijk dit goed te kunnen onderscheiden, want een juiste behandeling of preventie begint met een juiste diagnose. Uit de praktijk blijkt dat vaak ten onrechte ee

Decubitus voorkomen (maatregelen) - UMC

2 Inleiding Decubitus is een aandoening waarbij veel verschillende disciplines en organisaties zijn betrokken. Voor de patiënt is het van belang dat er een zorgketen is waarin de verschillende schakels op elkaar afgestemd zijn. De kwaliteit van decubituszorg in Amsterdam kan verbeteren door afstemming tussen de eerste, tweede en derdelijns gezondheidszorg Decubitus preventie. Bij decubituspreventie zijn de volgende zaken belangrijk: herkennen van een cli nt met een verhoogd risico op decubitus; informeren van de cli nt en de mantelzorger; treffen van preventieve maatregelen; samenwerken met andere disciplines. Herkenne In deze cursus ga je aan de slag met Algemene wondzorg en met Smetten, IAD of toch decubitus. Algemene wondzorg. Wanneer je in de zorg werkt, dan is wondverzorging toch zeker een onderwerp welke met regelmaat aan de orde komt Ze vormen een kwelling voor mensen die langdurig aan bed zijn gekluisterd: doorligwonden. Maar er is hoop. Binnen het Europese onderzoeksproject 'Lidwine' - de beschermheilige van de chronisch zieken - zoeken tien Europese mkb-ondernemingen en zeven universiteiten onder projectleiderschap van TNO naar oplossingen om deze wonden te voorkomen en sneller te genezen

5. De apotheek verstuurt de aanmeldingen naar fysiotherapie of ergotherapie. Eén van deze disciplines maakt een planning voor de screening. Cliënten worden ingepland in blokken van 45 minuten, waarbij ze 20 minuten door elk van de twee disciplines gezien worden. Per blok van 45 minuten kunnen dus 2 deelnemers worden ingepland Uit een onderzoek in 2004 onder huisartsen en andere disciplines bleek in de Regio Westland/Delfland grote behoefte te bestaan aan afstemming rond wondverzorging en decubitus. Duidelijkheid over ieders verantwoordelijkheid en deskundigheid was gewenst. De LESA Decubitus en het regionale protocol van de wijkverpleegkun probeer dit samen met andere disciplines op te lossen. Registreer het aantal uren dat een patiënt zonder onderbrekingen heeft geslapen voor een beter inzicht. Biedt patiënt aan om voor het slapen gaan mindfulness te proberen of (pieker)gedachtes op te schrijven Decubitus is een ernstige complicatie bij een dwarslaesie. Decubitus is het ontstaan van afsterving van weefsel door druk-, schuif- en wrijving op uw lichaam. De oorzaak van decubitus is voortdurende lokale druk, uitgeoefend op een lichaamsdeel dat daartegen niet bestand is disciplines betrokken: Arts: Passiviteit heeft altijd te maken met een lichamelijk en of geestelijk tekort in het functioneren. Het vaststellen hiervan gebeurt door een arts. Fysiotherapie, Ergotherapie: Liggen en zitten zijn passiviteiten die zeer bedreigend zijn in verband met het ontstaan van decubitus en contracturen

Stervensbegeleiding en de 5 fases van Kübler Ross Mens

Inleiding delirium Preventie en Behandeling: Voor een integraal management van delirium op de IC is een goede herkenning van delirium een vereiste Decubitus preventie. Bij decubituspreventie zijn de volgende zaken belangrijk: herkennen van een cliënt met een verhoogd risico op decubitus; informeren van de cliënt en de mantelzorger; treffen van preventieve maatregelen; samenwerken met andere disciplines. Herkenne De bijdragen van de verschillende disciplines dienen gericht te zijn op concrete en haalbare doelen die samen met de patiënt en zijn naasten zijn opgesteld. decubitus en obstipatie. Hij begeleidt ook patiënten met sondevoeding. Een speciaal aandachtsgebied van de diëtetiek is advisering over voeding bij mensen met kanker Complicaties (o.a. huiddefecten / decubitus). De bij de behandeling betrokken disciplines, ook extramuraal Contactgegevens. Betrokken disciplines zorgen voor discipline-specifieke overdracht naar eerstelijns paramedici. Ontslagbrief + klinimetrie per mail, fax, post, point of met de patiënt mee Zo nodig discipline-specifiek en andere disciplines. Door zo te werken realiseer je je ook dat je als verpleegkundige of verzorgende niet alléén verantwoordelijk bent om zorgproblemen als decubitus, vallen en ondervoeding te voorkomen of zo goed mogelijk te behandelen. Je moet afstand kunnen nemen van het alleen 'doen' en er ervoor zorgen dat ook anderen in actie komen

Decubitus; Diabetes voet; Ulcus Cruris . Wondbeoordeling complexe wonden. Onderstaand stroomschema is een wondbeoordelingsinstrument van het classificatie-model Wound Consultant Society aan de hand van onder andere de kleur, infectie en vochtigheid. Hierdoor kan een keuze in interventies en wondmateriaal gemaakt worden Smetten, IAD of toch decubitus? Vaak is het lastig een wond juist te classificeren en zo is het verschil tussen continentie gerelateerde dermatitis (IAD), decubitus of smetten soms moeilijk waarneembaar. Toch is het erg belangrijk dit goed te kunnen onderscheiden, want een juiste behandeling of preventie begint met een juiste diagnose Wereldwijd sterven er jaarlijks 300.000 mensen en hebben 11 miljoen mensen medische hulp nodig als gevolg van branden en brandwonden. In Nederland bezoeken jaarlijks gemiddeld 12.000 mensen een spoedeisende hulp (SEH) als gevolg van brandwonden en worden er circa 1.900 mensen opgenomen in een.. Trefwoorden decubitus preventie, protocollen, meetinstrument, AGREE- instrument Inleiding Richtlijnen en protocollen zijn niet meer weg te denken uit de hedendaagse gezondheidszorg. Door medische en verzorgende disciplines worden richtlijnen en protocollen gebruikt in verschillende zorgsectoren (1)

Risicoscorelijsten voor huidletsel Kennisplein Zorg voor

Er zijn veel disciplines bij de behandeling betrokken, zoals verpleging, ergo- en fysiotherapeuten, revalidatiearts, psycholoog en de activiteitentherapeut. De revalidatie duurt gemiddeld drie tot vier maanden op de afdeling, met daarna vaak nog een poliklinische periode disciplines uit het verpleeg- en reactiveringscentrum DrieMaasStede en het Vlietland Ziekenhuis. Uit dit onderzoek blijkt dat uitkomstmaten als belangrijk worden ervaren door decubitus, kan er beter op doorligwonden worden gelet of kunnen deze worden voorkomen van andere disciplines bij de wondverzorging, rekening houdend met evidence based / best practice nursing. 5. Maatschappelijk handelen 5.1. De wondverpleegkundige gebruikt op verantwoorde wijze zijn/haar expertise en invloed ten voordele van de gezondheid en het welzijn van de individuele patiënt, groepen patiënten en de samenleving. 5.2 Schat in hoe groot de kans op decubitus is en welke factoren de kans op decubitus vergroten. vraagt zo nodig andere disciplines in consult en geeft voorlichting aan de patiënt over decubituspreventie. Afronding, de student: Evalueert de verleende zorg met de patiënt. Documenteert frequentie en effecten van ondernomen maatregelen Vivent thuiszorg bestaat uit. Verzorgenden en verpleegkundigen. De medewerkers verzorgende 3-IG zoeken samen met cliënten naar de beste oplossingen om ze zo lang mogelijk (zorg)onafhankelijk thuis te laten wonen. Als verzorgende help je de cliënten bij het wassen, aan- en uitkleden, met het eten en drinken, steunkousen, zwachtelen, incontinentiemateriaal, korset, prothese of het verzorgen.

Le retentissement cardiovasculaire du décubitus - Secteur

Decubitusverpleegkundige voor wondzorg en behandeling

Je bent verantwoordelijk voor het onderzoeken, behandelen en begeleiden van klinische patiënten, met onder meer neurologische aandoeningen, amputaties, decubitus en zit- en ligproblemen. Door observaties en onderzoek stel je de diagnose en geef je een advies met betrekking tot het verblijf in het ziekenhuis en de nazorg Team SkinBreeze maakt zich hard voor oplossingen tegen nachtzweten en doorligwonden. Zo heeft het team onder andere een nieuwe textielsoort ontdekt

Gezondheidszorg en ondersteuning. Ook mensen met epilepsie hebben soms een huisarts nodig en bezoeken geregeld een tandarts. Daarnaast hebben veel mensen met epilepsie ook nog andere problematiek waaronder neurologische aandoeningen, autisme, een verstandelijke of lichamelijke beperking, psychosociale problemen, slikklachten, motorische klachten, niet-aangeboren hersenletsel en nog veel meer Post-operative wound healing, decubitus ulcers, IV medications, micro-management of diseases and patient education are just a few areas that our skilled nurses can provide. Along with a team of physical therapists, occupational therapists, speech therapists, and other disciplines, we will meet the holistic needs of our Residents to achieve a positive and prompt return home COVID-19 / Coronavirus. Hier vindt u alle door Verenso gepubliceerde informatie over COVID-19. Voor algemene informatie kunt u contact opnemen met Else Poot of Corinne de Ruiter via richtlijnen@verenso.nl.. Wilt u meer weten over de Support Helpdesk Ouderengeneeskunde, de gratis telefonische achterwacht Mocht er toch decubitus optreden, dan behandelen we dit in een zo vroeg mogelijk stadium. Binnen de afdeling is een verpleegkundig specialist actief, die zich specifiek bezighoudt met de preventie en behandeling van decubitus. Lees meer over decubitus Ingezette preventieve/curatieve materialen, middelen en betrokken disciplines: (denk aan matras, kussen, wisselhouding, transferhulpmiddel, informatiefolder preventie decubitus, wond/decubitusconsulent, ergotherapie, diëtiste) Onderliggende problematiek die van invloed is op genezing (denk aan diabetes, vaatlijden

Video: Ik wil decubitus voorkomen Thuisart

Margreet de Kok / TNO-Holst CentreHYBASE 8300 - CNIEMEDICALOuderen en Voeding Congres | Nederland

eiwitafbraak is de kans op infecties (longontsteking) en doorliggen (decubitus)) verhoogd. • De conditie van de huid vermindert waardoor een wond minder snel geneest. Er ontstaat een verhoogde kans op doorliggen. • Verhoogde kans op complicaties bij ziekte. • Men heeft vaak langer en heviger last van eventuele bijwerkingen van een. Vilans is de landelijke kennisorganisatie voor langdurende zorg. Samen met zorgaanbieders gaan we voor kwaliteit en betaalbare zorg Dit artikel geeft een overzicht van erkende (inter)nationale themadagen en -weken in Nederland vanuit internationaal verband (Verenigde Naties, Europees verband (Europese Unie, Raad van Europa), Koninkrijksverband (de Europese en Caribische delen van het Koninkrijk der Nederlanden) en nationaal verband (Nederlandse overheid, niet-gouvernementele organisaties () Een verpleegkundige interventie is 'elke (be)handeling die door een verpleegkundige wordt uitgevoerd op grond van haar deskundige oordeel en klinische kennisom zo de resultaten van de patient/client te vergroten' (Dochterman & Bulecheck,2004, p. xxiii).. Verpleegkundige interventies worden ook wel verpleegkundige acties, activiteiten, maatregelen en strategieën genoemd Decubitus. - Doorliggen komt onder Nederlandse patiënten twee keer zo vaak voor als tot nu toe werd aangenomen. Uit het 'Landelijk prevalentieonderzoek decubitus' blijkt dat 23 van de patiënten in ziekenhuizen doorligplekken heeft en van de patiënten in verpleegtehuizen zelfs 32 .Het gaat hier om de resultaten van een door de Maastrichtse vakgroep Verplegingswetenschap uitgevoerde.

 • Gevolgschade lekkage verzekering.
 • X1D Hasselblad.
 • Zeerot.
 • Plastificeren Antwerpen.
 • Nieuwe EU landen sinds 2015.
 • Scholl Gel active.
 • Andy Kaufman film.
 • Foute Party Q music 2021.
 • Android file shortcut on home screen.
 • Tanga zwemslip man.
 • MTB onderdelen Duitsland.
 • Glutenvrij snoep Aldi.
 • Goud zoeken in de Maas.
 • Damesmode Rotterdam Centrum.
 • Starbucks Amersfoort.
 • Titanoboa: monster snake.
 • Evenementen Bosuil.
 • Lodewijk 17.
 • Lord of the Rings collectibles.
 • Angie Rolling Stones acoustic.
 • Ondile VCA proefexamen.
 • Pasta rivierkreeftjes spinazie.
 • Laatste nieuws uit Thailand vandaag.
 • Glazenwasser Rotterdam Kralingen.
 • Imdb friedkin.
 • Waar hangt checklist veiligheidsvoorzieningen.
 • Creatief met labels en lint.
 • Welk dier legt ronde eieren.
 • Unforgettable 2.
 • De Cosmos.
 • Opel Vectra 2.2 distributieketting.
 • HTP zwangerschapstest.
 • Olivia Olson Love Actually.
 • Intuz totale uitverkoop.
 • Anne van het Groene Huis samenvatting.
 • So Delicious Maastricht.
 • Thematisch werken onderbouw.
 • Chemische krimp beton.
 • Gele Rivier watertekort.
 • Buff fleece.
 • Meervoud garantie.