Home

Kerndoelen voortgezet onderwijs 2022

18-09-2020. Onderwijsinhoud op hun toekomst voor te bereiden, is het van belang dat het onderwijs inspeelt op veranderingen in de maatschappij. De kerndoelen, Waarom en hoe werken leraren en schoolleider aan nieuwe kerndoelen voor het primair en voortgezet onderwijs? Met dit filmpje ben je in enkele minuten op de hoogte! Bekijk het filmpje Kerndoelen. van kracht. Deze zijn geordend in zeven domeinen: Nederlands, Engels, wiskunde, mens en natuur, mens en maatschappij, kunst en cultuur, bewegen en sport. Scholen hebben daarmee de ruimte gekregen om zelf inhoudelijke keuzes te maken in het onderwijsprogramma voor leerlingen De 58 kerndoelen voor de onderbouw van het voortgezet onderwijs, behorend bij het Besluit kerndoelen onderbouw VO

Wet op het voortgezet onderwijs Geldend van 05-03-2020 t/m 31-03-2020. «voortgezet onderwijs»: het voortgezet onderwijs, 1 Op de scholen in de provincie Fryslân wordt met inachtneming van de daarvoor vastgestelde kerndoelen tevens onderwijs gegeven in de Friese taal en cultuur,. Kerndoelen Elke leerling krijgt op de basisschool vakken die wettelijk verplicht zijn. Per vak wordt dit beschreven in kerndoelen. Kerndoelen zijn samen met de referentieniveaus voor rekenen en taal de belangrijkste landelijke leerplankaders. De kerndoelen geven richtlijnen en minimumeisen voor het onderwijs en het niveau van kennis en vaardigheden. Het zijn streefdoelen. Ze geven aan [ Gezamenlijke kerndoelen en leerlijnen maken het daarnaast mogelijk gerichte leermiddelen te ontwikkelen en in de toekomst het keuzevak Nedersaksisch in het voortgezet onderwijs aan te bieden . Kerndoelen. De startnotitie: Kerndoelen Nedersaksisch in het basisonderwijs zijn hier te vinden: Docenten, maar ook andere belangstellenden, worden van. Wet op het voortgezet onderwijs Geldend van 01-09-2020 t/m 31-10-2020. voortgezet onderwijs betreffen, en welk deel daarbinnen vakoverstijgend is; b. 1 Op de scholen in de provincie Fryslân wordt met inachtneming van de daarvoor vastgestelde kerndoelen tevens onderwijs gegeven in de Friese taal en cultuur,.

Vakgebieden en kerndoelen PO-Raa

 1. imaal moeten kennen en kunnen
 2. CAO Voortgezet Onderwijs 2020 Corona Het Coronavirus heeft geleid tot uitzonderlijke niet eerder vertoonde omstandigheden op de Nederlandse scholen. De gezondheidsrisico's, het sluiten van de gebouwen en het niet door laten gaan van de centrale examens hebben een enorme impact op het persoonlij
 3. Besluit van 7 juni 2006, houdende vaststelling van de kerndoelen voor de onderbouw van het voortgezet onderwijs alsmede aanpassing van het Inrichtingsbesluit W.V.O. (Besluit kerndoelen onderbouw VO) Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz
 4. ister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media Bijlagen. Bijlage. Brief van het College voor Toetsen en Examens over normering 2021. 16 december 2020. 31289-437. Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Brief regering. Gerelateerde documenten
 5. Kerndoelen De wetgever in het onderwijs heeft vastgesteld dat basisscholen kinderen tot leren moeten brengen. Wat kinderen aan het eind van groep 8 moeten beheersen is in hoofdlijnen vastgelegd in een aantal doelstellingen, kerndoelen genoemd.. Door deze kerndoelen wordt een gevarieerd aanbod gewaarborgd, dat ook maatschappelijk herkenbaar is
 6. Woensdag 29 januari 2020 organiseert de KVLO in samenwerking met de Haagse Academie voor Lichamelijke opvoeding (HALO) de landelijke studiedag voor het voortgezet onderwijs. Tijdens deze dag verwelkomen we jullie graag op de sportcampus in Den Haag waar een prachtige locatie is gerealiseerd voor onderwijs, topsport, breedtesport en onderzoek

vrijdag 27 november 2020 | Nieuws | Algemeen. Selectie van leraren en vakdidactici verschoven woensdag 28 oktober 2020 | Nieuws | Algemeen. Wetenschappelijke curriculumcommissie ingesteld donderdag 10 september 2020 | Nieuws | Algemeen. Curriculum.nu in 1 minuut: Voortgezet onderwijs. Onderstaande kerndoelen van het voortgezet onderwijs sluiten goed aan bij de gastlessen/workshops over Afval. MENS EN NATUUR 29. De leerling leert kennis te verwerven over en inzicht te verkrijgen in sleutelbegrippen uit het gebied van de 7/1/2020 4:17:40 PM.

Kerndoelen - SL

Op deze pagina vertellen we meer over de wetgeving en kerndoelen voor burgerschap. Huidige wetgeving. De huidige burgerschapsopdracht schrijft basisscholen voor om bij te dragen aan actief burgerschap en sociale integratie. In artikel 8, derde lid, van de Wet op het primair onderwijs is sinds 2006 voorgeschreven: Het onderwijs Advies voortgezet onderwijs 2021. Wegwijzer bij het geven van een schooladvies voor het voortgezet onderwijs. Doel van de wegwijzer Ouders en leerlingen van groep 8 kiezen een school voor voortgezet onderwijs. Deze wegwijzer wil groepsleerkrachten van de basisschool helpen bij een mogelijke keuze voor het Van Lodenstein College ONDERWIJSRESULTATEN VOORTGEZET ONDERWIJS 2020 . TECHNISCHE TOELICHTING . Utrecht, maart 2020. INHOUD . 1. Inleiding 3 1.1. Algemeen 3 1.2. Deze technische toelichting op het onderwijsresultatenmodel voortgezet onderwijs (VO) is bedoeld voor mensen die zich willen verdiepen in de details van d inspectie: de inspectie, bedoeld in de Wet op het onderwijstoezicht, voor zover het voortgezet onderwijs betreft; kerndoelen : de op grond van artikel 34 vastgestelde na te streven inhoudelijke doelstellingen voor het onderwijsprogramma voor de eerste twee leerjaren, bedoeld in artikel 35 , gericht op het verwerven door leerlingen van kennis, inzicht en vaardigheden onderwijs en praktijkonderwijs m.i.v. het nieuwe schooljaar 2020-2021 (opgesteld door de KVLO in afstemming met OCW, RIVM en VO-raad). De onderstaande richtlijnen voor het opstarten van LO in het VO/PrO zijn afgeleid van het bovengenoemd protocol Volledig openen voortgezet onderwijs. Voor VO/Pr

Primair en Voortgezet Onderwijs. 2020-2021. Nederlands Taal- en Cultuurpunt in Rome. Associazione di Promozione Sociale 't Kofschip ETS . Bijlage 2 - Wet op het primair onderwijs 40 Bijlage 3 - Kerndoelen Nederlands 42 Bijlage 4 - Kerndoelen Nederlands cultuuronderwijs 4 Educatieaanbod Voortgezet onderwijs 2019/2020 5 1 Het Aanbod Titel Niveau Lesduur Vak gebied Kunstdiscpline SLO kerndoelen VO Locatie Wanneer Pag. VSO PRO VMBO B/K VMBO T/L HAVO/ VWO OB BB OB BB OB BB 2 Museumlab 2.1 Rijksmuseum Twenthe 2.1.1 Geen gezicht X X X X X X 90 min. NL, KC Kunstbeschouwing, Nederlands, Kunst en Cultuur 1, 4, 48, 49, 50, 5 Wet op het voortgezet onderwijs [Tekst geldig vanaf 01-09-2020 tot 01-11-2020] [Regeling ingetrokken per 2020-09-30 Kerndoelen Engels Primair Onderwijs. Het vak Engels is, net als de vakken Nederlands en wiskunde, een kernvak. Dit betekent dat er op het eindexamen voor slechts één van deze vakken het cijfer 5 mag worden gehaald. Vanaf 2014 is Engels ook officieel een kernvak in de onderbouw van het voortgezet onderwijs

Kerndoelen onderbouw voortgezet onderwijs Besluit

Het voortgezet onderwijs bestaat uit: Praktijkonderwijs, bedoeld voor leerlingen van 12 tot 20 jaar, zonder vaste opleidingsduur. Voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs (vmbo), dat 4 jaar duurt. Hoger algemeen voortgezet onderwijs (havo), dat 5 jaar duurt. Voorbereidend wetenschappelijk onderwijs (vwo), dat 6 jaar duurt De algemene lesbrief voor het voortgezet onderwijs (vmbo + onderbouw havo/vwo) kan universeel gebruikt worden bij het inzetten van documentaire als educatief middel - en dit lesmateriaal is gratis te downloaden! De lesbrief is bedoeld om leerlingen kennis te laten maken met het genre documentaire Staatsexamens voortgezet onderwijs. Examens voor iedereen die individueel of op vso­-scholen niet in staat is via het regulier voortgezet onderwijs examen af te leggen. Staatsexamensvo.nl. Centrale examens middelbaar beroeps­onderwijs. Centrale examens Nederlandse taal en Engels voor studenten in het mbo. De uitkomst is onderdeel van het mbo. Daarnaast zijn de basisscholen, de scholen voor voortgezet onderwijs en andere betrokkenen gevraagd naar hun mening. Op pagina 150/151 van de Keuzegids 2020 staan alle Amsterdamse schoolbesturen genoteerd. De VO-scholen/-besturen melden binnengekomen klachten/bezwaren en de voorgenomen behandeling bij OSVO

de collectieve arbeidsovereenkomst voortgezet onderwijs 2020, welke van kracht wordt op 1 januari 2020. CAO VO 2020 11 Aldus in vijfvoud opgemaakt en ondertekend op 12 mei 2020 door: namens VO-raad, dhr. O.J.J. Peek namens Algemene Onderwijsbond AOb dhr. H.J. de Moel namens CNV Onderwijs Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en de Minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media van 14 december 2020, nr. 26358869, houdende regels voor subsidieverstrekking ten behoeve van een tijdelijke capaciteitsverhoging om de continuïteit van het onderwijs tijdens de uitbraak van COVID-19 te kunnen waarborgen (Subsidieregeling extra hulp voor de klas CAO Voortgezet Onderwijs met nieuws en downloads van CAO-teksten. Nieuws 20-04-20 Onderhandelingsakkoord CAO Voortgezet Onderwijs 2020 01-08-18 Nieuwe tekst CAO Voortgezet Onderwijs 2018-2019 15-06-18 Onderhandelingsakkoord CAO Voortgezet Onderwijs 2018-2019 13-04-16 Onderhandelingsakkoord CAO Voortgezet Onderwijs 2016-201

Woensdag 18 november 2020,14.00-15.30 uur. Proef tijdens de kennismakingsmiddagen alvast de sfeer op onze school. Meer informatie. Workshops groep 8. Woensdag 4 november 2020,Vanaf 13:45 uur. Keuzehulp Voortgezet Onderwijs Alphen aan den Rijn. Kies Je School Alphen Aanmelden. Voortgezet onderwijs voor het schoolseizoen 2021-2022 gaat in het hele aanmeldingsgebied volgens afspraken die gemaakt zijn tussen de besturen van de scholen voor voortgezet onderwijs (het Convenant schoolbesturen voor Voortgezet Onderwijs in de regio Haarlem)

Onderhandelingsakkoord CAO Voortgezet Onderwijs 2020 > Onderhandelingsakkoord CAO VO 2020 (09-04-20) Looptijd De nieuwe cao heeft een looptijd van 1 januari 2020 tot en met 31 december 2020. Loonsverhogingen - 2,75% loonsverhoging per 1 maart 2020 - 0,6% eindejaarsuitkering verhoogd naar 8% - € 750,- eenmalige uitkering per 1 juni 2020 In 2020 valt Paarse Vrijdag op 11 december. Ondersteuning transgender leerlingen. Bijna een derde van de leerlingen in het voortgezet onderwijs denkt dat een homoseksuele leerling op school niet open kan zijn over zijn of haar seksuele Veel scholen voldoen aan de minimale eisen van de kerndoelen voor seksualiteit en seksuele.

Kerndoelen Bewegen en sport actuele bewegingscultuur in het voortgezet onderwijs. De leeftijd van 12 tot 14 jaar is een turbulente periode, met een snelle verandering in lichamelijke kenmerken. Tegelijkertijd betekent de overgang naar een andere school een ingrijpende verandering in d aanpassing van de kerndoelen ligt in lijn met de moties Pechtold c.s. en Van der Ham en vormt een aanvulling op het lopende beleid. Inhoud van het besluit In de moties die ten grondslag liggen aan dit besluit wordt de regering verzocht de kerndoelen 38 (primair onderwijs) en 43 (onderbouw voortgezet onderwijs) aan te passen In dit bestand vindt u het (eind)oordeel van scholen en afdelingen primair, speciaal en voortgezet onderwijs met peildatum 1 april 2020. Een uitgebreide toelichting op de bestanden is te vinden in het document Toelichting open data oordelen 1 april 2020 van het curriculum in het primair en voortgezet onderwijs plaats. 125 leraren, 18 schoolleiders en ruim 80 scholen buigen zich over de vraag wat leerlingen in het primair en voortgezet onderwijs moeten kennen en kunnen. Voor negen leergebieden. Met de opbrengst van dit ontwikkelproces zullen kerndoelen en eindtermen worden geactualiseerd Voor u ligt Prinsjesdag in het nieuws 2020 voor het voortgezet onderwijs. Prinsjesdag is elk jaar op de derde dinsdag van september, dit jaar op 15 september. De opdrachten gaan o.a. over de troonrede, het koffertje van de minister van Financiën met de rijksbegroting en de algemene beschouwingen

De begeleiding voor jongeren met een zorgbehoefte wordt zo nodig zowel tijdens als na de schooltijd voortgezet. Resultaten Een passend en toekomstbestendig onderwijsaanbod in de regio Westfriesland en een verbeterd ondersteuningsaanbod binnen het onderwijs, waardoor meer kinderen in staat zijn om in een reguliere onderwijssetting en binnen de eigen wijk, stad of regio onderwijs te volgen MathPlus - methode wiskunde voortgezet onderwijs. Geeft wiskunde betekenis en stimuleert wiskundig denken

Geslaagden in het voortgezet onderwijs 2020 op een rij. Door: Redactie . Datum: 05 juni 2020 16:45 Laatste update: 06-06-2020 23:34 Twitter. Facebook. Linkedin. Whatsapp. Foto: Onderwijsgek. Gisteren kregen onderstaande jongelui te horen dat ze geslaagd waren. Met de gegevens. Voortgezet onderwijs 2020. Simanto Dragtsma. Basisonderwijs 2020. Nanna Claij. Basisonderwijs 2020. Sebastiaan Nederhoed. Bekijk en Doorzoek alle docenten >> Winnaars Duurzame Docent 2019. Voortgezet onderwijs 2019. Marije van Bommel. Basisonderwijs 2019. Frank Boerebach. Voortgezet onderwijs 2019

Staatssecretaris Sander Dekker heeft op 16 november de aftrap verricht van een nationale discussie over de bijstelling van de kerndoelen voor het primair en voortgezet onderwijs. De PO-Raad onderschrijft het streven om nieuwe kerndoelen beter te laten aansluiten bij het huidige onderwijs en bij de toekomstige wereld van de leerlingen Lees meer omtrent kamerstuk 2005-2006, 30590 nr. 1;a: vaststelling kerndoelen onderbouw voortgezet onderwijs; brief minister over voorhang van het beslui Voortgezet Onderwijs Dronten voor 2020 - 2021 [In te vullen door de nieuwe school] Ontvangstdatum aanmeldformulier: [In te vullen door ouder(s)/verzorger(s)] Leerling Voornaam: Achternaam: Vorige school (maximaal 1 hokje aankruisen): oprimair onderwijs o voortgezet onderwijs Naam school: Plaats school: Naam en functie contactpersoon havo hoger onderwijs mbo praktijkonderwijs primair onderwijs speciaal onderwijs voortgezet onderwijs. 27-11-2020. Speciaal onderwijs. Wicked Arts Assignments. artikel. Speciaal onderwijs. Feiten en cijfers 15 jaar icc. artikel. Speciaal onderwijs. Cultuuronderwijs in tijden van corona. artikel Besluit van 3 februari 2011, houdende vaststelling van voorschriften inzake kerndoelen voor de onderbouw voortgezet onderwijs BES (Besluit kerndoelen onderbouw VO BES) Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.Op de voordracht van de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 21 september 2010, nr

wetten.nl - Regeling - Wet op het voortgezet onderwijs ..

09 'Niemand wil een uitzondering zijn'

Kerndoelen en leerlijnen in het onderwijs Balans Digitaa

January 27, 2020 Er is hard gewerkt om de nieuwste wijzigingen van het Onderwijsresultatenmodel te verwerken in Vensters. We lichten graag per indicator toe welke wijzigingen zijn doorgevoerd in het ManagementVenster en op Scholen op de kaart bij de indicator Doorstroom binnen de school Title: Schoolbrochure Voortgezet Onderwijs 2019-2020, Author: Nederlands Openluchtmuseum, Name: Schoolbrochure Voortgezet Onderwijs 2019-2020, Length: 22 pages, Page: 9, Published: 2019-08-14. De basisvorming is het onderwijsprogramma voor de eerste twee à drie leerjaren van het Nederlandse voortgezet onderwijs.Het is bedoeld om scholieren op alle schooltypen, van vmbo tot gymnasium, dezelfde basis te geven voor de rest van hun schooltijd. In 2006 werd de basisvorming ingrijpend hervormd; volgens de verantwoordelijke minister wordt hij zelfs afgeschaft voortgezet onderwijs altijd kunst! arriva schoolticket eindwerk, begin van nieuw talent other.worldly vo eerdere programma's gouden eeuw in friesland beladen landschap noorderlicht - an ocean of possibillities new horizons alma-tadem Onlangs heeft Minister Slob voor Primair en Voortgezet Onderwijs het conceptwetsvoorstel Doorstroomtoetsen PO gepubliceerd voor zogeheten internetconsultatie. Met deze internetconsultatie kan elke burger, organisatie en dus ook school in Nederland tot en met 22 maart 2020 reageren op het wetsvoorstel

Kerndoelen Nedersaksisch vastgesteld - Neerlandistie

 1. Voortgezet Onderwijs vacatures in Eindhoven. Schoonmaker (m/v), Toezichthouder (m/v), Trainer (m/v) en meer op Indeed.co
 2. Docent Voortgezet Onderwijs schooljaar 2020-2021. Utrecht; Voortgezet onderwijs; HBO; 0-1 jaar werkervaring; Daarbij hanteren wij het salaris conform de onderwijs CAO met doorbetaling van het loon tijdens de schoolvakanties. Als docent vanuit een dienstverband bij Maandag,.
 3. Zij-instromers zijn mensen met een hbo- of wo-diploma die zonder relevante lesbevoegdheid tóch in onderwijs willen gaan werken. Met het unieke zij-instroomtraject ontwikkeld door ECHT Onderwijs, is dat mogelijk.Je volgt bij ons een lerarenopleiding waarmee je je lesbevoegdheid behaalt, en doet tegelijkertijd werkervaring op in de praktijk bij een basisschool of in het voortgezet onderwijs
 4. Voortgezet onderwijs. 8 sets. Hoger onderwijs. 2 sets. De data community werd op 1 mei 2020 voor baten vaste activa primair onderwijs ocw naar leerlingen onderwijs lasten curriculum kerndoel jaarrekening gegevens examenprogramma kerndoelen leerling leerplan onderwijssoort speciaal vak speciaal onderwijs syllabus vakinhouden voortgezet.
 5. g. De derde versie van de kerndoelen (2004-2009) en de huidige kerndoelen worden bij elke herziening nog verder geglobaliseerd
 6. De kerndoelen voor de leergebieden zijn gelijk aan die voor de onderbouw van het voortgezet onderwijs. De kerndoelen kunnen worden afgestemd op de doelgroepen in het vso. Eindtermen en eindexamens voortgezet speciaal onderwijs De eindtermen en examens in het voortgezet speciaal onderwijs zijn hetzelfde als in het reguliere onderwijs
 7. Kerndoelen Biologie Aanzet tot specifieke kerndoelen voor Biologie, toegepast op het christelijk onderwijs en gericht op persoonlijke ontwikkeling en maatschappelijke roeping. Onderstreept = in afwijking en als aanvulling op de vanuit de overheid vastgestelde kerndoelen

Met de Wet op het voortgezet onderwijs 2020 (WVO 2020) wordt de huidige Wet op het voorgezet onderwijs (WVO) vervangen door een meer consistente, toegankelijke en voor de praktijk beter bruikbare wet. De vormgeving van de WVO is veranderd, maar de inhoud is in de WVO 2020 hetzelfde gebleven. WVO 2020: beter bruikbaar, inhoud ongewijzig Elk jaar verschijnt 'De Staat van het Onderwijs'. Daarin wordt beschreven wat er goed gaat en nog beter kan in het onderwijs. Het deelrapport 'De Staat van het voortgezet onderwijs 2020' bevat de trends en ontwikkelingen binnen het voortgezet onderwijs in de periode 2018-2019 Lesideeën voortgezet onderwijs GRATIS LESMATERIALEN Gratis lesmateriaal over geld Gratis lessen studievaardigheden & sociale vaardigheden Geldrekenen - gratis downloads Klokhuis Masterclass elke doordeweekse dag LIVE Online voorbereiding voor eindexamenleerlingen Schooltv voor thuis tijdens corona Digitale bezoeken van Rembrandt en Napoleon Gratis Breingeheimen Digitaal Lesopafstand.nl. Voortgezet Onderwijs 2020 Nieuws. 02-07-2020 Nieuwe tekst CAO Voortgezet Onderwijs 2020; 20-04-2020 Onderhandelingsakkoord CAO Voortgezet Onderwijs 2020; 01-08-2018 Nieuwe tekst CAO Voortgezet Onderwijs 2018-2019; 15-06-2018 Onderhandelingsakkoord CAO Voortgezet Onderwijs 2018-2019; 18-07-2016 Nieuwe tekst CAO Voortgezet Onderwijs 2016-2017; 13-04-2016 Onderhandelingsakkoord CAO Voortgezet.

In deze cursus leer je niet alleen hoe je een leerlijn voor het vo kunt ontwikkelen, je maakt ook meteen een eigen leerlijn! Een leerlijn geeft per vak of thema aan hoe leerlingen van het startniveau tot de kerndoelen komen. Belangrijke mijlpalen in het bereiken van een kerndoel op de leerlijn noemen we subdoelen. De bouwstenen van het subdoel worden gevormd door leerdoelen Sinds 2015- 2016 is er in het voortgezet onderwijs geen urennorm per leerjaar en per leerling meer. Deze urennorm is vervangen door een urennorm per opleiding, deze norm is in 2015 vastgelegd in de Wet modernisering onderwijstijd. Scholen kunnen zelf kiezen hoe zij het onderwijsprogramma inrichten,.

Kerndoelenboekje basisonderwijs Rapport Rijksoverheid

Onze workshops en masterclasses mediawijsheid voor mbo en voortgezet onderwijs sluiten aan bij de kerndoelen 48 - 51 van het ministerie van OCW Als je alle kerndoelen van de onderbouw van het voortgezet onderwijs wilt nalezen, kun je het kerndoelenboekje VO downloaden. De kerndoelen voor voortgezet speciaal onderwijs zijn iets anders en ook te downloaden: kerndoelenboekje SVO. Per domein zijn er één of meerdere vakken die worden gegeven Nieuwsbegrip in het voortgezet onderwijs. Nieuwsbegrip sluit onder andere aan bij de referentieniveaus voor het lezen van zakelijke teksten. Niveau B kan gezien worden als 1F, niveau C als 2F en niveau D tussen 2F en 3F. Met Nieuwsbegrip wordt ook een deel van de referentieniveaus voor schrijven gedekt

Continium brochure onderwijs schooljaar 2019 - 2020 VO byOnderbouw | Bedevaart naar Mekka | Volkenkunde in LeidenSamen tegen bosbranden - Greenpeace NederlandNVON | Burgerschap bij de bètavakken

Besluit kerndoelen onderbouw VO :: Maxius

* De specialistenopleiding kan gevolgd worden na een MBO 3 (vakopleiding) of MBO 4 (middenkaderopleiding) opleiding. Voor verdere informatie zie de introductieartikelen over Organisatie en bestuur van het onderwijs en over elk opleidingsniveau: Voor- en vroegschoolse educatie, Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs, Hoger onderwijs en Volwassenenonderwijs Lees meer omtrent wijzigingswet wet op het voortgezet onderwijs, enz. (invoering basisvorming in voortgezet onderwijs, invoering kerndoelen in basisonderw

Besluit eindexamen voortgezet onderwijs 2021 Tweede

Primair Onderwijs / Speciaal Onderwijs (PO) De cao PO is van toepassing op het basisonderwijs, het speciaal basisonderwijs en het (voortgezet) speciaal onderwijs. CAO. Onderhandelaarsakkoord openbreken en verlengen CAO PO 2019-2020 - Overzicht wijzigingen cao-tekst. CAO Primair Onderwijs 2019 - 2020. CAO was-wordt-lijst CAO PO 2019 - 2020 Sinds 1 augustus 2006 geldt de regeling onderbouw Voortgezet Onderwijs, die de opvolger is van de wetgeving Basisvorming. Scholen beslissen nu zelf hoe ze de kerndoelen uitwerken en op welke manier ze die aanbieden: in 15 vakken, brede leergebieden, projectmatig of anders. Daardoor kunnen scholen beter maatwerk bieden De raad kan zich goed voorstellen dat de kerndoelen speciaal onderwijs in dit geval als vervangende onderwijsdoelen kunnen worden beschouwd. 2.4 Kerndoelen en het voortgezet speciaal onderwijs De raad constateert dat tijdens het ontwikkeltraject van de kerndoelen overwogen is om ook voor (een deel van) het voortgezet speciaal onderwijs (vso) kerndoelen te ontwikkelen

Welke vakken heb je op een basisschool? | Onderwijsloket

Downloaden Versie Downloaden 91 Bestandsgrootte 759.80 KB Aantal bestanden 1 Datum plaatsing februari 13, 2020 Laatst bijgewerkt februari 15, 2020 Aanmeldingsprocedure voortgezet onderwijs 2020-2021 Attached Files BestandActie2020 DOVO brief voor ouders PO - aanmelding VO 2020-2021.pdfDownloade Tweede Kamer der Staten-Generaal. Vergaderjaar 2020-2021. 35 611. Nr. 3. Wijziging van de Wet voortgezet onderwijs 2020 en diverse andere wetten in verband met het opnemen van invoeringsrecht in en het overbrengen van overgangsrecht naar de Wet voortgezet onderwijs 2020 en wegens aanpassing van verwijzingen in andere wetten (Invoerings- en aanpassingswet WVO 2020 Informatie boekje Voortgezet Onderwijs 2020 9 november 2020. De jaarlijkse voorlichtingsavond van de VO scholen zal dit jaar geen doorgang vinden. In plaats daarvan is er een folder beschikbaar gekomen waarin alle betrokken scholen hun informatie in hebben geplaatst

 • Camping Cochem met hond.
 • Grappige Vlaamse woorden.
 • Melanie van Willigen.
 • Koerdische vlag emoji.
 • Gemiddeld gezien schoenmaat kind.
 • Langste landingsbaan ter wereld.
 • Print en Inkt Bilderdijk.
 • Thiamine tekort.
 • Pizza margherita lidl.
 • Expressionisme kunstwerken.
 • Professionele elektrische voetvijl.
 • Recept wafels met roomboter.
 • Auto Keijzers exclusief.
 • Leitz iLAM A4.
 • Vliegende mieren in de spouwmuur.
 • Notitieboek zelf ontwerpen.
 • Oogcontact met crush.
 • Frameprothese vergoeding.
 • Cyste blaas symptomen.
 • Huisnummertoevoegingen.
 • Grohe keukenkraan.
 • Gender neutral fantasy names.
 • Zekering aansluiten boven onder.
 • Lets draw it.
 • Religieuze artikelen.
 • John Jones 2019.
 • Filmpje faseovergangen.
 • Waanders Staphorst verkocht.
 • Veerpont De Veerstal.
 • Afvalwijzer Echt 2021.
 • Kleine betonpomp huren Boels.
 • Submucosa darm.
 • Leurse Haven.
 • Onweerradar Soest.
 • Psychomotorische retardatie.
 • Regenboog oefening hypnobirthing.
 • Gekko in Frankrijk.
 • Baobab boom verzorging.
 • Cyste schildklier internist.
 • Tijdelijke woonruimte Oosterhout Gelderland.
 • Baby neerleggen na voeding.