Home

Bemesting wintergerst

BEMESTING WINTERGERST W. Odeurs en J. Bries 1 Eén van de belangrijke factoren voor een goede teelt wintergerst is een doordachte en beredeneerde bemesting. Met andere woorden bemesting die is aangepast aan de behoefte van deze specifieke teelt op een specifiek perceel. De gemeten bodemvruchtbaarheid is bijgevolg ee In geval van zeer hoge Nmin-voorraden in het voorjaar wordt voor wintertarwe, wintergerst en triticale een minimumgift van 30 kg N/ha geadviseerd (als de berekende gift volgens de Nmin-formule lager is dan 30). Voor wintertarwe op löss geldt een minimumgift van 20 kg N/ha. 3. Tweede gif

BEMESTING WINTERGERST W. Odeurs en J. Bries 1 Inhoud 1 Zuurtegraad en bekalking..... 1 2 Stikstof, fosfor, kalium, magnesium en calcium..... 4 De opbrengst en kwaliteit van landbouwgewassen alsook wintergerst zijn afhankelijk van meerdere factoren zoals onder andere variëteit, weersomstandigheden. Bemesting van wintergerst AKKERBOUW r Mia Tits & Jan Bries (Bodemkundige Dienst Van België), voor LCG Een beredeneerde bemesting wordt uitgevoerd volgens de behoefte van een specifieke teelt, op een specifiek perceel. Gerst en suikerbieten zijn zeer gevoelig voor een on-gunstige pH of zuurtegraad van de bodem. Op percele

Stikstofbemestingsrichtlijnen Grane

 1. g en bemesting. Over veel van deze teeltmaatregelen is uit onderzoek het effect bekend
 2. /erbetering van stikstof bemesting van wintergerst )p lössgrond k. Darwinkel, PAGVen P.M.T.M. Geelen, ROC Vijnandsrade let bouwplan op lössgrond bestond in de af-elopen vijf jaren voor 36% uit granen. Het overgrote deel van dit graanareaal werd ingeno­ men door wintertarwe (63%) en wintergerst (24%). Weliswaar liggen de korrelopbrengste
 3. Rassenkeuze wintergerst. Door nieuwe rassen wintergerst met een hoge opbrengstenpotentie is wintergerst de afgelopen jaren een interessant alternatief voor wintertarwe. De teeltkosten van liggen lager dan voor wintertarwe en daarnaast geeft wintergerst oogstspreiding (is 2 tot 3 weken vroeger dan wintertarwe)
 4. Wintergerst rassen. Door nieuwe rassen wintergerst met een hoge opbrengstenpotentie is wintergerst de afgelopen jaren een interessant alternatief voor wintertarwe. De teeltkosten vanliggen lager dan voor wintertarwe en daarnaast geeft wintergerst oogstspreiding (is 2 tot 3 weken vroeger dan wintertarwe)

Vooral zomergranen en wintergerst zijn gevoelig voor mangaan- en/of magnesiumgebrek. Op dit moment is er ook magnesiumgebrek in Noordoostelijke wintertarwe geconstateerd. Houdt percelen de komende tijd extra in de gaten, zeker als er relatief weinig neerslag valt. Voer bij zichtbaar gebrek een mangaan- of magnesiumbespuiting uit De meest ideale zaaitijd van wintergerst is vanaf midden september tot midden oktober. Wintergranen kunnen het beste gezaaid worden in een middengrof zaaibed. Het zaad moet allemaal even diep liggen, afgedekt met een klein laagje grond. Het is nóg beter om het zaadje na het bedekken aan te drukken Stikstof. Uitleg en interpretatie van de N-bemestingsrichtlijnen Stikstofbemestingsrichtlijne 7.4 Bemesting van de overige mineralen zomertarwe 7 %, wintergerst 5 %, zomergerst 19 %, rogge 4 % en haver 2 %. De korrelopbrengst van wintertarwe is na de 2e wereldoorlog voortdurend gestegen. Steeg de gemiddelde opbrengst aanvankelijk vrij traag van amper 4 ton/ha in 1950 tot 5 ton/ha in 1970, nadien vond een sterk Bemesting wintergerst. Ook de wintergerst is binnenkort toe aan de 2e overbemesting. Hier geldt ook dat de gift goed gepland moet worden met de huidige weersomstandigheden. Afhankelijk van welke eerste gift u gegeven heeft kan u hieronder zien welk vervolg advies hierbij hoort

De teelt van wintergerst in het Nederlandse en Belgische

 1. Bemesting wintergerst. Door de zachte winter is ook de wintergerst goed ontwikkeld en ook toe aan de eerste stikstof gift. De stikstofgift wordt bij wintergerst opgedeeld in 2 giften. Hieronder vindt u enkele bemestingsadviezen. Advies bemesting wintergerst
 2. BEMESTING WINTERGERST W. Odeurs en J. Bries 1 Een beredeneerde bemesting blijft één van de belangrijkste factoren die een goede teelt van gerst bepalen. Onder beredeneerde bemesting wordt verstaan dat de bemesting wordt uitgevoerd volgens de behoefte van een specifieke teelt op een specifiek perceel. Een beredeneerde bemesting
 3. Borium Mangaan Koper Molybdeen. Voor molybdeen is in Nederland geen grondonderzoekmethode en adviesbasis ontwikkeld. Molybdeengebrek komt vooral voor op ijzerrijke zand- en dalgronden met een lage pH (<5,4)
 4. Bemesting wintergerst. De stikstofbehoefte van hybride wintergerst en normale wintergerst is gemiddeld 180 kg/ha N. De norm is echter 140 kg/ha N. Door de zachte winter is ook de wintergerst weer goed ontwikkeld. Het advies voor wintergerst is om de stikstofgift op te delen in drie giften
 5. Grasland bemesting wintergerst kom Afgelopen voorjaar hebben we ervaring opge-daan met het vloeibaar bemesten van gras-land met verschillende combinaties van mest-stoffen. Om optimaal rendement uit uw grasland te halen is het noodzakelijk om met uw bemes
 6. Advies wintergerst . De stikstofbehoefte van wintergerst is gemiddeld 180 kg N/ha. De norm is echter 140 kg per ha. Het advies is om de stikstofgift op te delen in 3 giften om verliezen zoveel mogelijk te voorkomen. Bij gebruik van ammonium- en ureumbevattende meststoffen volstaat het om de gift op te delen in 2 giften

/erbetering van stikstof bemesting van wintergerst )p

Bemesting wintergerst. De stikstofbehoefte van hybride wintergerst en normale wintergerst is gemiddeld 180 kg N/ha. De norm is echter 140 kg N/ha. Door de zachte winter is ook de wintergerst weer goed ontwikkeld. Het advies voor wintergerst is om de stikstofgift op te delen in drie giften: 30% N Februari tot begin maart 200 kg KAS of 150 ltr Urea Bemesting wintergerst. De stikstofbehoefte van hybride wintergerst en normale wintergerst is gemiddeld 180 kg N/ha. De norm is echter 140 kg N/ha. Door de zachte winter is ook de wintergerst weer goed ontwikkeld. Het advies voor wintergerst is om de stikstofgift op te delen in drie giften Vrijdagmiddag 22 maart de percelen wintertarwe en wintergerst bemest met de kunstmeststof, KAS Zwavel. Dit is de eerste bemesting op deze 2 gewassen. De twee gewassen waren er ook wel aan toe om bemest te worden, maar door ruim 2 weken slecht weer was er geen mogelijkheid om het land eerder te betreden met de trekker en kunstmeststrooier

Rassenkeuze wintergerst 2020 - Graanhandel - Granen

De schimmel tast het wortelstelsel van wintergerst aan, waarna het virus in de plant komt en zich gaat vermenigvuldigen. Natte weersomstandigheden zijn gunstig voor de ontwikkeling van de schimmel. Het wintergerstras Sensation, gekweekt door DSV heeft resistentie tegen Type 1 en Type 2 Bemesting: - Chemische: stikstof: - stikstofindex: 123 ( lager dan normaal) - stikstofbehoefte: 142 eenheden per ha - De stikstof wordt gefractioneerd toegediend bij de volgende ontwikkelingsstadia van de wintergerst: eerste fractie: 86 eenheden per ha bij de uitstoeling tweede fractie: 56 eenheden per ha bij de stengelstrekking h Teelt van zomergerst Ing. R.D. Timmer Praktijkonderzoek Plant & Omgeving B.V. Sector AGV Juni 1999 PP NB. Dit is een landbouwkundige richtlijn. Let op de gebruiksnorm. Opmerkingen: Gebruiksnorm 2020 en 2021 = maximaal 80 kg N/ha. Als de voorgaande 3 jaren een bovengemiddelde opbrengst is behaald (> 7 ton korrel/ha) dan is het onder voorwaarden mogelijk om in aanmerking te komen voor stikstofdifferentiatie

Wintergerst. Wintergerst past in diverse bouwplannen door de vroege oogst, arbeidsspreiding en hoge opbrengstpotentie. Wintergerst is een interessant gewas voor telers met veel graan in het bouwplan omdat dit oogstspreiding heeft. Daarnaast kan het als tweede of derde gewas gebruikt worden voor de vergroening (gewasdiversificatie) De wintergerst is gezaaid in het vrijgekomen aardappelland. In andere jaren zaaide ik in dit land wintertarwe, maar omdat de aardappeloogst vroeg klaar was en wintergerst eigenlijk voor half oktober wel gezaaid moet worden heb ik gekozen voor wintergerst. Voordeel van wintergerst is dat de oogst een maand eerder is dan de wintertarwe BEMESTING WINTERGERST W. Odeurs en J. Bries 1 In elke teelt, ook in de wintergerst, moet een milieuvriendelijke en bedrijfseconomische teelttechniek voorop staan. Eén aspect daarvan is een beredeneerde bemesting, één van de belangrijkste factoren die een goede teelt van gerst bepalen. Onder een beredeneerde bemesting Wintergerst Van zodra - na een eerste bemesting - de kleur van wintergerst weer mooi groen wordt en het gewas zich begint op te richten, mag je het gewas een eerste keer inkorten. Wie de spuitagenda's van de vorige jaren raadpleegt, zal zien dat de eerste groeiregulatie meestal in de eerste tien dagen van april gebeurt Vroege oogst Limburgse wintergerst Akkerbouw Johan Wissink 27 jun 2018 om 10:46 uur. De bemesting kan er ook voor zorgen dat gerst gaat liggen. Maar het gewas maait zich goed en de machine haalt het goed van de grond weg dus het gaat perfect.' Madou geniet als hij op de machine zit

Bestanden Granen > Wintergerst Onderliggende categorieën. Granen > Wintergerst > Rassen: Granen > Wintergerst > Ziektebestrijding en groeiregulati Wintergerst In het assortiment wintergerst-rassen zijn er twee nieuwigheden te melden. Een eerste is KWS Orbit, dat aanzien wordt als de opvolger van Hierdoor is er een hoge efficiëntie én gebruiksgemak doordat de bemesting gecombineerd wordt met de gewasbescherming Bemesting wintergranen . By Agrea | Comments are Closed. De afgelopen weken is er regelmatig meeldauw aangetroffen in wintergerst, met name in de dwergvergelingsvirustolerante rassen. Overvloedige regen zoals we afgelopen dagen hebben gehad remt echter de o lees meer

U gebruikt voor de extra bemesting alleen stikstofkunstmest. U levert rechtstreeks aan afnemers. Gewasopbrengsten die u op het eigen bedrijf gebruikt of niet rechtstreeks aan afnemers levert, tellen niet mee. U machtigt afnemers van suikerbieten, consumptieaardappelen, wintertarwe, zomertarwe, wintergerst en zomergerst automatisch met uw. Meer informatie over de teelt van groenbemesters met betrekking tot zaaien en bemesting kunt u vinden op Aaltjesschema.nl. 5.6.1 Teelt van bladrammenas en gele mosterd Bladrammenas en gele mosterd zijn in het algemeen de meest geschikte groenbemesters voorafgaand aan de bieten (zie hoofdstuk 10 'Ziekten en plagen' ) Bestanden Granen > Wintergerst > Bemesting Sitemap. Home; Wie zijn wij; Proefbedrijve De hoogte van de kalibemesting af van de kalitoestand van de bodem en de gewasbehoefte. Het kaligehalte van de grond wordt uitgedrukt met de K-HCl waarde (mg K 2 O/100 g grond). Op zand-, dal-, veen- en kleigrond wordt de K-HCl omgerekend tot een kali-getal, op löss wordt geadviseerd op basis van K-HCl Praktijkonderzoek voor de Akkerbouw en de Vollegrondsgroenteteelt Teelt van Luzerne teelthandleiding nr.84 december 1998 Praktijkonderzoek voor de Akkerbouw en de Vollegrondsgroenteteel

Fotoserie: Drentse wintergerst komt vlot van het land

Wintergerst rassenkeuze 2020-2021 - Poldergraa

Extra stikstof aanwending bij bovengemiddelde

saldoberekening van tarwe: loonwerk en pacht bepalen je saldo. Goed voor teeltwisseling, maar geen rijk maker. Gelukkig is er ook niet veel werk aan: hierdoor is het saldo per bewerkt uur nog aanvaardbaar tot goed wintertarwe en wintergerst . Departement Landbouw en Visserij Afd ing Jean-Luc LAMONT laan 115a - 9820 Merelbeke Yvan LAMBRECHTS us 6 - 3500 Hasselt eling Duurzame Landbouwontwikkel. Voorlichting Granen. Versie 2009 . Burg. Van Gansberghe. 09/272 23 03 - 0473/ 83 70 57 : Koningin Astridlaan 50 b bemesting uitgevoerd hoeven te worden. Doordat de teelt van wintergerst in het Oldambt als belangrijk geacht wordt, wordt er jaarlijks op de SPNA locatie Ebelsheerd een rassenvergelijking aangelegd, waarin verschillende wintergerst rassen komen te liggen die interessant zijn voor dit gebied. Er wordt onder andere gekeken naa Bemesting wintergranen . By Agrea | Comments are Closed. Vanaf De afgelopen weken is er regelmatig meeldauw aangetroffen in wintergerst, met name in de dwergvergelingsvirustolerante rassen. Overvloedige regen zoals we afgelopen dagen hebben gehad remt echter de ontwikkeling van meeldauw Wintertarwe rassen 2020-2021. Vanaf eind september kan er worden gestart met het zaaien van de wintertarwe. Ook dit seizoen bieden wij u weer een divers pakket aan wintertarwe rassen veelal uit onze eigen vermeerdering geteeld in Flevoland ( echt poldergraan! Klik op de onderstaande afbeelding om onze rassenkeuze folder te openen

Let op gebreksverschijnselen in granen - NutriNor

wintertarwe, wintergerst en triticale een minimumgift van 30 kg N/ha geadviseerd (als de berekende gift volgens de Nmin-formule lager is dan 30). Voor wintertarwe op löss geldt een minimumgift van 20 kg N/ha. 3. Tweede gift ¾ Tijdstip 2e gift: 1-2 knopen (DC 31-32) m.u.v. wintergerst-löss 3-knopen (DC 33) Rassenonderzoek EU wintergerst (2019) Rassenonderzoek EU wintergerst (2018) Rassenonderzoek EU wintergerst (2017) Rassenonderzoek EU wintergerst (2016) Rassenonderzoek EU wintergerst (2015) Rassenonderzoek EU wintergerst (2014) Rassenonderzoek EU wintergerst (2013 10.03 Bemesting Eerstdaags : 80 à 90 E stikstof 16.03 Onkruidbestrijding Zo snel mogelijk een onkruidcorrectie, want door bemesting zal wintergerst zeer snel beginnen groeien en zullen niet alle onkruiden meer kunnen geraakt worden. Percelen wel behandeld in het najaar De uien hebben woensdagmiddag 10 juni een tweede bemesting gekregen. Ik heb een mix van stikstof en kalium gestrooid, namelijk NK mix. Hier in zit een verhouding van 16 % stikstof en 30 % kalium. Stikstof is voor de groei en kalium is belangrijk om een goede kwaliteit ui te krijgen. Ik heb 300 kg/ha [

f. Bemesting: - Chemische: stikstof: - stikstofindex: 144 (normaal) - stikstofbehoefte: 133 eenheden per ha - De stikstof wordt gefractioneerd toegediend bij de volgende ontwikkelingsstadia van de wintergerst: eerste fractie: 72 eenheden per ha bij de uitstoeling 28.03.13 tweede fractie: 61 eenheden per ha bij de stengelstrekking 01.05.1 Wintergerst; Wintertarwe. DSV rassen. RAGNAR; TOBY; DSV 318117 (Champion) DSV 318114 (Olwyn) Bemesting wintertarwe; Powerpoint Wintertarwe Champion en Toby; Rassenlijst 2021; Portfolio DSV Duitsland; Zomertarw Op zandgrond bij breedwerpige bemesting de dubbele hoeveelheid geven. Op kleigrond bij rijenbemesting 75 % van het advies geven. c: Gift ondiep in zaaibed of op plantdiepte of als rijenbemesting toedienen. d: De giften zijn afgestemd op inwerken in een bouwvoor van 30 cm Een van de equivalente maatregelen is hogere stikstofgebruiksnormen voor grond met hogere opbrengsten. Landbouwers die hiervan gebruikmaken mogen een extra stikstofnorm hanteren. Op deze pagina leest u meer over de voorwaarden.De extra stikstofnorm geldt voor alle grondsoorten, en voor deze 17 gewassen: suikerbieten, zaai-ui, mais, wintertarwe, zomertarwe, wintergerst, zomergerst, bloemkool. Bemesting op wintergerst: Auteur(s) Bries, J. Tijdschrifttitel: De boer en de tuinder : weekblad van de Belgische boerenbond: Deel(Jaar)Nummer: 99(1993)39: Paginering: 21: Op papier: Trefwoorden (cab) gerst / mestbehoeftebepaling / hordeum vulgare / mest / stikstofmeststoffen / organische meststoffen / bodemaciditeit / bodem ph / winter.

deel i - wintergerst 1 rassenonderzoek zesrijige wintergerst.. 14 1.1 korrelopbrengst bemesting wintergerst.. 22 3 gebruik van halmverstevigers in wintergerst. Bij wintergerst varieerde de extra opbrengst in de diverse onderzoeken van 310 tot 390 kilo. Het gebruik neemt dan ook toe, constateert Ton Hendrickx, specialist bemesting bij coöperatie CZAV. Het gebruik neemt vooral toe doordat de noodzaak groter is Locatie Bemesting Triticale Wintergerst Wintertarwe VC Zetmeel VC Zetmeel VC Zetmeel Vught 30 m3 + 30 kg N 68% 371 65% 207 - - Markelo 25 m3 + 81 kg N 68% 264 69% 331 - - Maarsbergen 30 m3 + 50 kg N 67% 281 67% 250 - - Schoemakers - 67% 273 66% 325 67% 246 Vrolijk - 63% 179 66% 215 62% 20

Wintergerst: Gerst wordt opgedeeld in twee- en meerrijige rassen. Op locaties met een hoge ziektedruk kunnen de eigenschappen van hybride gerstrassen voordelen bieden. Wintergerst heeft een voorkeur voor middelzware gronden met een gepaste watervoorziening. Door de vroege opbrengstvorming, in het najaar (50%) en het vroege voorjaar, wordt ze ook geteeld op droge locaties, omdat ze wintervocht. Voor we wintergerst zaaien, kan er geen drijfmest uitgereden worden; aangezien deze teelt niet aanzien wordt als vanggewas en de teelt niet voor 31 juli kan worden uitgezaaid. Wilt men hier toch nog een bemesting vooraf doen, dan kan men beroep doen op vaste mestsoorten zoals stalmest, mits we rekening houden met de beperking van 50 eenheden werkzame stikstof per ha

1e bemesting op wintertarwe 8 februari 2018 / in 2018 , Bemesting , Tarwe / door Harry Schreuder Nu de grond hard is door de vorst heb ik de wintertarwe voor de eerst maal een kunstmestgift gegeven Bemesting: Veldbonen en andere leguminosen groeien het beste op gronden met een goede pH. Voor een goede opbrengst is landbouwkundig 40-60 kg P2O5, 100-130 kg K2O en 20-50 kg MgO nodig. Doordat veldbonen vlinderbloemig zijn is een stikstof bemesting niet nodig. Afhankelijk van de grond kan een bladbemesting met mangaan of magnesium zinvol zijn Organische bemesting ligt in granen in alle gevallen op maximaal 170 E N per ha, indien er een nateelt volgt. Zonder nateelt ligt deze op maximaal 100 E N. We gaan ervanuit dat na graan steeds een nateelt volgt. Dit komt, volgens de nieuwe stikstofforfait voor mestvarkens drijfmest (6,35 E/ton), overeen met 26,8 ton/ ha De wintergerst wordt op het erf tijdelijk opgeslagen. Post & Haveman haalt binnen 7 dagen de wintergerst op voor Agrifirm. Agrifirm neemt namelijk de wintergerst van ons af. Is de kwaliteit brouwwaardig dan neemt bierbrouwer Heineken de gerst af van Agrifirm. De opbrengst van de wintergerst was erg goed, 11,6 ton/ha bij een vocht % van 13,9 24 BEMESTING WINTERGERST W. Odeurs en J. Bries 1 Een belangrijke pijler in de Code van goede Landbouwpraktijken is een beredeneerde bemesting. Er moet gestreefd worden naar een milieuvriendelijke en bedrijfseconomische bemesting

g. Bemesting: - Chemische: stikstof: - stikstofindex: 123 ( lager dan normaal) - stikstofbehoefte: 142 eenheden per ha - De stikstof wordt gefractioneerd toegediend bij de volgende ontwikkelingsstadia van de wintergerst: eerste fractie: 86 eenheden per ha bij de uitstoeling 10.03.1 Voor de gangbare vloeibare bemesting werken we met Flex Fertilizer. Dit product bestaat uit ketens van Ureum die niet uitspoelen en geleidelijk beschikbaar komen voor de plant. Flex Fertilizer is een hoogwaardige vloeibare meststof, die bestaat uit ureumketens. Lees voor meer informatie de Flex Fertilizer folder. Voordelen van ureumketens Wintergerst past in diverse bouwplannen door de vroege oogst, arbeidsspreiding en hoge opbrengstpotentie. Wintergerst is een interessant gewas voor telers met veel graan in het bouwplan, omdat dit oogstspreiding geeft. Daarnaast kan het als tweede of derde gewas gebruikt worden voor de vergroening (gewasdiversificatie). Ideale zaaitijdstip Gangbare rassen kunnen vanaf eind september tot eind. Bodem en bemesting; Teeltmaatregelen; Mest(opslag) en -verwerking; Broeikasgassen en oorsprong; Programma ROB; Energieopslag; Subsidies; Video; Primaire tabs. Weergeven (actieve tabblad) Stemmen; Wintergerst en -erwten op nieuwe Nationale Annex. 05 jan, 2021 - 17:03 Ingediend door . Dat meldt Bionext op basis van de nieuwe Nationale Annex, die. Studienamiddag bemesting 25/10/'19 - Belang van organische stof en bemesting. In deze bezoekersgids vindt u de aangelegde proeven in wintertarwe, wintergerst, suikerbieten en cichorei uitgevoerd door PIBO-Campus i.s.m. provincie Limburg, Interreg Vlaanderen-Nederland (EFRO), Vlaamse Overheid,.

Rassenproef wintergerst 2018-2019 Nico Luyx Technisch onderzoeksmedewerker vzw-Pibo Campus. Overzicht teeltseizoen 2de teelt mogelijk ( zonder bemesting 75 kg Wintererwten plus 75 kg Wintergerst (Markelo). In tabel 1 is te zien dat het aandeel erwt niet boven de 15% komt. Dit komt enerzijds door de zaaizaadhoeveelheid en anderzijds door het verlies aan erwtenplanten. Tabel 1: GPS-opbrengsten (t ds/ha), droge stofpercentage (%) en aandeel wintererwten Bemesting Carola + Cheyenne Carola + Spiri Wintergerst Deze bemestingstabel is alleen geldig voor het jaar 2020. De inhoud van deze N-bemestingstabel is beschermd door auteursrecht en mededingingsrecht. Elke duplicatie, hetzij door het kopiëren of anderszins accepteren van de op de kaart vermelde gegevens, is verboden. De hoogte van de N-bemesting, dat met behulp van deze tabe 22 maart 2019 heeft de wintergerst een bemesting gehad in de vorm van KAS Zwavel. 11 april 2019 heeft de wintergerst een tweede en laatste bemesting gehad met KAS. Op deze pagina volgen we de gewasgroei van wintergerst. Perceel 4 Winterrarwe, 10,5 ha, ras is Graham bemesting van akkerbouw- en vollegrondsgroentengewassen' bevat de meest actuele adviezen. wintergerst en triticale een minimumgift van 30 kg N/ha geadviseerd (als de berekende gift volgens de Nmin-formule lager is dan 30 Voor wintertarwe op löss )

Nieuwsbrief Akkerbouw: Graan - wintergerst zaaie

Wintergerst (en daarna andijvie als volgteelt): 1 hectare . Dieren . Melkkoeien: 20 . De koeien beweiden de 5 hectare grasland. Schapen: 20 . De schapen lopen op grond van een buurman (ze zijn uitgeschaard). Wintergerst: Tweede groeiregulatie. Wanneer u nog een tweede groeiregulatie in uw wintergerst gaat uitvoeren kunt deze met de T1 combineren. Let op! Moddus en Trimaxx mogen beide 1x worden ingezet in de wintergerst

Stikstof - Handboek bodem en bemesting

 1. Bemesting in granen Jan Bries, Davy Vandervelpen Jill Dillen, Mia Tits, Wendy Odeurs, Pieter Janssens Bodemkundige Dienst van België vzw W. de Croylaan 48-3001 Heverlee Tel 016/310922 Fax 016/224206 E-mail info@bdb.be - Website www.bdb.be •N-adviezen granen algemeen •N-indexadviezen 2020 •PPID
 2. Voor gewassen waarbij 'winterteelt' is vermeld, geldt dat u de hele norm in het jaar van inzaai, planten of poten kunt gebruiken. Als een deel van de norm in het tweede jaar wordt gebruikt, dan mag dat tot maximaal de hoeveelheid vermeld bij 'waarvan ten hoogste na 31/12 (winterteelt)'. Mengteelt en onderzaai
 3. Mestbeleid 2019-2021 Tabellen3 01 van . 067 Tabel 2 - Januari 2021Januari 2017. Tabel . 2 Stikstof landbouwgrond. Waarvoor gebruiken? U gebruikt de stikstofgebruiksnormen om uit te rekenen hoevee
 4. In wintergerst is het nu het moment voor de laatste bemesting, groeiregulatie en ziektebestrijding. Wintergerst. Het effect van de eerste stikstofbemesting is pas zichtbaar geworden na de eerste warme dagen van april
 5. Ziektebestrijding wintergerstIn wintergerst wordt meeldauw, dwergroest en Ramularia gevonden. Advies bij 2e knoop 'los' Bontima 1,5 l/ha of Skyway 0,75 l/ha. Komt regelmatig meeldauw voor? Voeg dan Nissodium 0,3-0,5 l/ha toe. Ziet u Ramularia, voeg dan Alternil 720SC 0,7 l/ha toe. Alternil is een nieuw middel dat chloorthalonil bevat.Ziektebestrijding wintertarweIn wintertarwe lijkt de.
 6. Wintergerst: Aanbevolen rassen Wintergerst is de afgelopen jaren sterk in opkomst o.a. door nieuwe rassen met hogere opbrengsten, lagere teeltkosten dan wintertarwe en oogst-spreiding (wintergerst is 2 tot 3 weken vroeger dan wintertarwe). Daarnaast telt wintergerst mee als tweede of derde gewas binnen de vergroeningseise

Akkerbouwbericht

Wintergerst 1e N-gift. 29 januari 2021 Pars Granen. Een vroege eerste stikstofgift heeft een positieve invloed op de opbrengst van uw wintergerst. Lees hier het advies van onze graanexperts. Wintertarwe 1e N-gift. 29 januari 2021 Pars Granen Equivalente maatregelen bemesting open teelten Voorstel ingediend door LTO en NAV bij het Ministerie van Economische Zaken zomertarwe, wintergerst, zomergerst, wintergerst, maïs, bloemkool, broccoli, sla, prei, spinazie, andijvie, winter peen/ waspeen en zaaiui De opbrengst van Zomergerst is na 1 of 2 jaar Snijmaïs hoger dan van Triticale. Wordt GPS geteeld direct na het scheuren van een gras/klaver, dan heeft Triticale een hogere opbrengst dan Zomergerst (zonder voorjaarbemesting). Bij wintergraan spelen de volgende eigenschappen een rol: Vroegheid sluiten

Sporenelementen - Handboek bodem en bemesting

Bemesting: - Chemische: stikstof: - stikstofindex: 219 (hoger dan normaal) - stikstofbehoefte: 100 eenheden per ha - De stikstof wordt gefractioneerd toegediend bij de volgende ontwikkelingsstadia van de wintergerst: eerste fractie: 55 eenheden per ha bij de uitstoeling tweede fractie: 45 eenheden per ha bij de stengelstrekking Ontledingsuitslag bouwlaag Bepaling Uitslag Ontleding Streefzone. Op één van de percelen van het akkerbouwbedrijf is na de teelt van wintergerst het gewas peterselie ingezaaid. Op basis van de gemaakte biomassakaart door de eBee en door verschillende grondmonsters te steken ter referentie, is op 18 augustus een plaatsspecifieke bemesting uitgevoerd met de meststof NTS net na de eerste oogst van de peterselie Tarwe. Tarwe is een gewas dat een groot deel van het jaar lijkt op gras. Het behoort daarom ook tot grasachtigen. Tarwe wordt geteeld voor de korrels die zich bevinden in de aren (het bovenste gedeelte) van de plant Dit risico hangt samen met een aantal factoren (klimaat, variëteit, bemesting, dichtheid) en kan worden beperkt door de lengtegroei tussen de knopen te reduceren. Om dat te bewerkstelligen kan een groeiregulator worden toegepast, waarbij de opbrengst van het HYVIDO-stro behouden blijft. Vaak zal in wintergerst voor 2 bespuitingen worden.

2. Fungicideproef wintergerst Voorvrucht: wintertarwe + gele mosterd Ploegen + zaaien 13/10/'17 Ras: Rafaela (tolerant BYDV) aan 250 korrels/m² Opkomst: 94% 06/11/'17 Onkruidbestrijding: Liberator 0,6 l/ha 03/11/'17 Bemesting N-index: 127 (lager dan normaal) N-advies: 149 EN/ha Urean 89 EN/ha 26/03/'1

Limagrain › Luizenbestrijding overbodig in resistenteVroege start van de graanoogst | AkkerwijzerBelgisch wintergerstareaal groeit met 12 procentFotoserie: Wintertarwemonitor: Opnieuw vroege afrijping inMeer wintergraan in Duitsland | Akkerwijzer

Bemesting wintergranen . By Agrea | Comments are Closed. Vanaf De afgelopen weken is er regelmatig meeldauw aangetroffen in wintergerst, met name in de dwergvergelingsvirustolerante rassen. Overvloedige regen zoals we afgelopen dagen hebben gehad remt echter de ontwikkeling van meeldauw Deutsche Saatveredelung AG (DSV) is een internationaal zaaizadenconcern met innovatieve plantenveredeling in diverse gewassen. DSV richt zich op de veredeling, productie, advisering en verkoop van zaaizaad van onder andere grassen, granen, groenbemesters en koolzaad Voor gerst zijn dit respectievelijk 80 en 65 eenheden. Indien er gedacht wordt om later drijfmest toe te dienen is een kleinere minerale gift aan te raden. 40-55 eenheden stikstof in tarwe en naargelang de voorvrucht is het advies. In gerst kan 40 eenheden volstaan Deze week is de wintergerst oogst gestart in Nederland. De eerste percelen zijn geoogst in het noordoosten van Nederland en geleverd bij Agriant. Woensdag zijn ook de eerste percelen in het werkgebied van CZAV geoogst. Met de weersverwachting van de komende dagen lijkt het erop dat het graan verder kan aanrijpen. We zien dat de gewassen er heel wisselend bij staan. Dit geldt zeker ook voor de.

 • Negatieve energie in huis.
 • Pagan juwelen.
 • Bouwradio Aldi.
 • Cursus smeden west vlaanderen.
 • Familie Tom Lanoye.
 • Boiler Room Amsterdam.
 • Sadat camp david.
 • Afbeeldingen: liefde bedrijven.
 • Stedenbouwkunde TU Delft.
 • Poll op Facebook bedrijfspagina 2020.
 • Knutselen Valentijn ouderen.
 • Monchou slagroom.
 • Bezienswaardigheden Verenigd Koninkrijk.
 • HP printer Print niet.
 • Punnikklos Action.
 • Dahlia betekenis.
 • Airplane graveyard Belgium.
 • Malware verwijderen gratis.
 • Zalen Schaaf agenda 2020.
 • Calvin Klein company History.
 • Smaragd ring Antiek.
 • Mijn man is te streng.
 • Onycholysis behandeling.
 • The Difference Engine.
 • Oranje kat lasagne.
 • Klacht AH bestelling.
 • Audiologisch centrum Kentalis.
 • Passiebloem geen vruchten.
 • Peesverplaatsing voet.
 • MMN ziekte.
 • Heupkopresectie mens.
 • Van licht naar donker eiken.
 • Aquarium achterwand plaatsen.
 • Zure room dip nachos.
 • Rolex model 116610.
 • Salarisschaal mondhygiënist NVM.
 • Newly ophangsysteem.
 • Voorbeeldbrief aan arts.
 • Lichtgrijze gevelsteen.
 • Muesli notenbrood gezond.
 • Tristan da Cunha geologie.