Home

Artikel 2, onderdeel 10 van bijlage II van het Besluit omgevingsrecht Bor

Bor bijlage II - Wat mag ik bouwen » Wat mag ik bouwe

Wegwijs in de Bor Bijlage II . Artikel 1 is een omschrijving van de begrippen. Artikel 2 gaat over de gevallen die bijna altijd vergunningvrij zijn. Artikel 3 gaat over gevallen die, als deze binnen het bestemmingsplan passen maar niet vallen onder artikel 2, toch vergunningvrij zijn Besluit omgevingsrecht, Bijlage II. Behorende bij de artikelen 2.3, 2.5a en 2.7 Zoals geldend na inwerkingtreding van het Besluit van 4 september 2014 (Stb. 2014, 333) tot wijziging van het Besluit omgevingsrecht en diverse andere algemene maatregelen van bestuur in verband met het Artikel 2 Bijlage II Bor. Een omgevingsvergunning voor activiteiten als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a of c, van de wet is niet vereist, indien deze activiteiten betrekking hebben op: 1. gewoon onderhoud van een bouwwerk, voor zover detaillering, profilering en vormgeving van dat bouwwerk niet wijzigen Treedt in werking op het tijdstip bedoeld in artikel 9.4, eerste lid, van het Bouwbesluit 2012 (Stb. 2011/416). 2) Artikel IV van Stb. 2011/339 bevat overgangsrecht m.b.t. deze wijziging.3) De wijziging is in werking getreden op 29 september 2010 (Stb. 2010/696).4

Bijlage 2 van het bor. Klik hier voor de nieuwe regels die gelden vanaf 1-11-2014. Bijlage II. Behorende bij de artikelen 2.3, 2.5a en 2.7 Aanwijzing van categorieën gevallen waarin: - voor bouwactiviteiten, planologische gebruiksactiviteiten en activiteiten met betrekking tot een beschermd monument geen omgevingsvergunning is vereist Toelichting bij het Besluit omgevingsrecht (Bor) Staatsblad 2010, 143 aangevuld met wijzigingen Inhoudsopgave opgenomen in artikel 2.1, derde lid. Dit wordt in artikel 2.3 en bijlage II van dit besluit nader uitgewerkt. Daarin staan de vergunningvrije in een brief aan de Tweede Kamer en Eerste Kamer.1 Onderdeel van dit pakket is d

Als geval als bedoeld in artikel 2.25, derde lid, van de wet waarin de omgevingsvergunning slechts geldt voor degene aan wie zij is verleend, wordt aangewezen de omgevingsvergunning voor het bewonen van een recreatiewoning die met toepassing van artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 2°, van de wet in samenhang met artikel 4, onderdeel 10, van bijlage II is verleend Op grond van art 2.12, lid 1 onder a, sub 2 Wabo kan voor gevallen die per Algemene maatregel van bestuur (AMvB) zijn aangewezen met een omgevingsvergunning worden afgeweken van het bestemmingsplan. Het gaat hierbij om de zogenaamde kruimelgevallen die in Bijlage II, artikel 4 Besluit omgevingsrecht (Bor) zijn opgenomen. Dit zijn bijvoorbeeld bepaalde bijgebouwen, dakkapellen. Ook de in artikel 2 van bijlage II bij het Bor aangewezen bouwwerken die niet in strijd zijn met het bestemmingsplan of een beheersverordening, zijn dus een vergunningvrije bouwactiviteit Deze bepaling is gelijkluidend aan artikel 1.1, derde lid, van het Gebruiksbesluit en kan in relatie tot de toepassing van artikel 2.2, eerste lid, van het onderhavige besluit niet worden gemist. Artikel 2.3 . Dit artikel is uitgewerkt in bijlage II van dit besluit. Kortheidshalve wordt verwezen naar de toelichting bij deze bijlage. Artikel 2.

Rechtspraak bestuursrecht Artikel 2 bijlage II Bor

Op basis van artikel 2, onderdeel 20, van Bijlage II van het Bor is voor een bouwkeet, bouwbord, steiger, heistelling, hijskraan, damwand of andere hulpconstructie die functioneel is voor een bouw-, onderhouds- of sloopactiviteit, een tijdelijke werkzaamheid in de grond-, weg-, of waterbouw of een tijdelijke werkzaamheid op land waarop het Besluit algemene regels milieu mijnbouw van toepassing. Combineren verschillende onderdelen artikel 4 bijlage II Besluit omgevingsrecht bij vergunningverlening toegestaan. Verlening omgevingsvergunning met toepassing van artikel 4, leden 1 en 9 van bijlage II bij het Besluit omgevingsrecht (Bor) is toegestaan Bor - Besluit omgevingsrecht - Artikel 2.7. Planologische gebruiksactiviteiten Als categorieën gevallen als bedoeld in artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 2°, van de wet worden aangewezen de categorieën gevallen in artikel 4 van bijlage II .Artikel 2.8. Luchtkwaliteit Als categorieën gevallen als bedoeld in artikel 5.16, tweede lid, onder g, van de Wet milieubeheer waarbij bij het.

Uit de nota van toelichting bij dit wijzigingsbesluit volgt dat nieuw gebruik niet valt binnen de reikwijdte van artikel 4 van bijlage II bij het Bor. Ten aanzien van artikel 4 onderdeel 9 van bijlage II bij het Bor, is beoogd om expliciet tot uitdrukking te brengen dat artikel 4 onderdeel 9 van bijlage II bij het Bor ook van toepassing is op de gebruikswijziging van het aansluitend terrein en. Artikel 4 bijlage II Besluit omgevingsrecht (hierna: Bor) bevat zogenaamde 'kruimelgevallen'. Hiermee kan op grond van artikel 2.12 lid 1 aanhef en onder a onderdeel 2 Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (hierna: Wabo) met een reguliere voorbereidingsprocedure, en zonder goede ruimtelijke onderbouwing, worden afgeweken van het bestemmingsplan

wetten.nl - Informatie - Besluit omgevingsrecht - BWBR002746

01-10-2010 | Ja dat mag, zolang het speeltoestel maar voldoet aan de voorwaarden die gesteld zijn in artikel 2, onderdeel 11, van Bijlage II van het Besluit rolhek of rolluik aan of in een gebouw is in principe vergunningvrij op grond van artikel 2, onderdeel 8, van Bijlage II van bijlage II bij het Besluit omgevingsrecht (Bor) kunnen. Nu artikel 4, onderdeel 9, van bijlage II van het Bor ziet op het gebruiken van bouwwerken terwijl, gelet op hetgeen hiervoor is geoordeeld, van een bijbehorend bouwwerk geen sprake was, kon evenmin omgevingsvergunning worden verleend met toepassing van artikel 4, onderdeel 9, van bijlage II van het Bor. De conclusie is helder Onverminderd artikel 5, zijn de artikelen 2 en 3 slechts van toepassing op een activiteit die plaatsvindt in een beschermd stads- of dorpsgezicht, voor zover het een activiteit betreft als bedoeld in: a. artikel 2, onderdelen 1 en 2, of; b. artikel 2, onderdelen 4 tot en met 21, of artikel 3 voor zover het betreft: 1°. inpandige veranderingen. Bijlage II van Besluit omgevingsrecht geeft geen definitie van onderhoud.Over het algemeen wordt onder onderhoud verstaan: Alle activiteiten die er op gericht zijn de eigenschappen van het bouwdeel of gebouw in stand te houden of terug te brengen naar de situatie aan het begin van de gebruiksperiode (reparatie) of activiteiten gericht op afname van de snelheid van degradatie (schoonmaken)

Aandachtspunten functiewijziging ex artikel 4 onderdeel 9 bijlage II Bor (kruimelgevallenregeling) Wanneer het ter plaatse geldende planologische regime bepaald gebruik van gronden of bouwwerken niet toestaat, zal voor de uitvoering van een project in beginsel een omgevingsvergunning nodig zijn (art. 2.1, lid 1, onder c, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo)) toepassing van artikel 2.12, eerste lid, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht in samenhang met artikel 5.18 van het Besluit omgevingsrecht en artikel 4, onderdeel 10, van bijlage II bij het Besluit omgevingsrecht een omgevingsvergunning kan worden verleend die is ingediend voor het tijdstip van inwerkingtreding van het Besluit van [.. In het kader van de vraag of het college voor die strijd een omgevingsvergunning heeft kunnen verlenen, heeft de rechtbank overwogen dat gebruiken in de zin van artikel 4, aanhef en onderdeel 9, van bijlage II van het Bor, mede gelet op de Nota van Toelichting bij het Besluit van 4 september 2014 tot wijziging van het Bor (Stb. 2014, 333, p.54), restrictief moet worden uitgelegd Het is al langer bekend dat de verschillende onderdelen van de planologische kruimelgevallenregeling (artikel 4 van bijlage II bij het Besluit omgevingsrecht) gecombineerd kunnen worden toegepast. In een eerder blog 'Combinatie verschillende kruimels in een vergunning mogelijk' stonden wij stil bij de jurisprudentie van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State op dit punt

Het college heeft voornoemde omgevingsvergunning verleend met toepassing van artikel 2.12, eerste lid, aanhef en onder a, onder 2°, van de Wabo, in samenhang met artikel 4, eerste en negende lid, van Bijlage II van het Bor. Appellant is het niet eens met de verleende omgevingsvergunning In artikel 22.36 bruidsschat staan met name de onderdelen van artikel 2, bijlage II van het Bor. Begrip: Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl) Het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl) is één van de 4 algemene maatregelen van bestuur (AMvB's) onder de Omgevingswet

Vergunningsvrij bouwen Wabo - Bor wetteks

In artikel 5, eerste lid bijlage II van het Bor is algemeen bepaald dat bij de toepassing van de artikelen 2, 3 en 4 het aantal woningen gelijk moet blijven. Deze eis is niet van toepassing op de gevallen bedoeld in artikel 4, onderdeel 1, voor zover het betreft een gebouw ten behoeve van mantelzorg als bedoeld in artikel 1, vierde lid, van. Artikel I Het Besluit omgevingsrecht wordt als volgt gewijzigd: 2 A In het opschrift van paragraaf 2.3 wordt na artikel 2.12, eerste lid, onder a, categorieën gevallen, bedoeld in artikel 4, onderdelen 9 en 11, van bijlage II. C Artikel 5.9 komt te luiden: Artikel 5.9 Artikel 5, derde lid, van bijlage II bij het Besluit omgevingsrecht (hierna: de bijlage en het Bor) zondert de mogelijkheid om op grond van artikel 2, onderdeel 3, van de bijlage omgevingsvergunningvrij bijbehorende bouwwerken te bouwen, in een aantal gevallen uit

In artikel 4 lid 1 t/m 10 van bijlage II Bor zijn de planologische mogelijkheden opgenomen om af te wijken van het bestemmingsplan. Deze bepalingen hebben een grote reikwijdte. De gemeente hanteert bij het beoordelen van aanvragen om afwijking van het bestemmingsplan een vaste bestuurspraktijk waarbij gebruik wordt gemaakt van zogenaamde 'trendsetters' Met artikel 2, bijlage II Besluit omgevingsrecht (hierna: Bor) is een uitzondering gemaakt op de vergunningplicht voor zowel het bouwen als het afwijken van het bestemmingsplan. Hierdoor kan met toepassing van artikel 2 ook zonder vergunning worden gebouwd als het bestemmingsplan aldaar geen bebouwing toestaat, bijvoorbeeld omdat een bouwvlak ontbreekt

onder a, en 2.10 Wet algemene bepalingen omgevingsrecht • Bijlage II Besluit omgevingsrecht +/- De keuze voor de zgn. 'knip' in de Invoeringswet is beleidsrijk. De uitwerking op AMvB-niveau is beleidsarm, met uitzondering van de uitwerking van vergunningvrij bouwen, waar de afwegingsruimte voor de gemeente is vergroot door een deel van De Afdeling bestuursrechtspraak heeft op 8 augustus 2012 een voor de praktijk relevante uitspraak gedaan over de interpretatie van het vergunningvrij bouwen (201105349/1; LJN: BX3911).Kort gezegd komt de uitspraak erop neer dat gerealiseerde bouwwerken die op grond van artikel 2 (Bijlage II) van het Bor vergunningvrij zijn, niet meetellen bij de vraag of door de bouw van andere categorieën.

Het college weigert de omgevingsvergunning te verlenen op grond van artikel 2.12, eerste lid, aanhef, onder a, onder 2 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) jo artikel 4, aanhef en onder 1, van bijlage II van het Bor. Volgens het college is zij niet bevoegd omdat de schuur/berging niet is voorzien op hetzelfde perceel als de bedrijfswoning van appellant In de definitie van bijbehorend bouwwerk in artikel 1, eerste lid, van bijlage II van het Bor staat dat onder bijbehorend bouwwerk onder meer wordt verstaan: een uitbreiding van een hoofdgebouw. Daarbij is geen beperking opgenomen dat de uitbreiding functioneel of bouwkundig moet zijn te onderscheiden van de rest van het gebouw Bijlage II, artikel 4 Besluit omgevingsrecht (Bor)). Inzien zo'n ruimtelijke ontwikkeling. valt onder artikel 4, aanhef en onderdeel 9 en/of onderdeel 11 van bijlage II bij het Bor, en; het project tevens een stedelijk ontwikkelingsproject is als bedoeld categorie D.11.2 van de bijlage van het Besluit mer De Wabo kent de volgende mogelijkheden om af te wijken van het bestemmingsplan: als in het bestemmingsplan regels zijn opgenomen over afwijking (artikel 2.12, eerste lid, onder a, sub 1 Wabo). Dit betreft de 'binnenplanse afwijkingsbevoegdheid'; planologische kruimelgevallen (artikel 4 van bijlage II van het Besluit omgevingsrecht

Bor - Besluit omgevingsrecht :: Maxius

Het veranderen van een bouwwerk kan in sommige gevallen vergunningsvrij gebeuren, mits wordt voldaan een de voorwaarden die zijn genoemd in artikel 3 lid 8 bijlage II van het Besluit omgevingsrecht (Bor). Één van deze voorwaarden is dat het bouwvolume van het bouwwerk niet mag toenemen (sub d) In bijlage 3, onderdelen A en B, bij deze regeling worden genoemd de geregistreerde geneesmiddelen die als gevolg van een beslissing als bedoeld in artikel 2.50, vijfde lid, niet zijn aangewezen, geregistreerde geneesmiddelen ten aanzien waarvan het voornemen tot aanwijzing als bedoeld in artikel 2.50, achtste lid, niet is uitgevoerd en geregistreerde geneesmiddelen die als gevolg van een. artikel 6.7 met ingang van 1 januari 2014 vervallen. Aan de verwijzing naar dit artikel in diverse onderdelen van bijlage I bij het Besluit omgevingsrecht kwam daarmee sindsdien geen betekenis meer toe. Ten einde onduidelijkheden hieromtrent te voorkomen, is nu in de betrokken onderdelen die verwijzing geschrapt Uit de Nota van Toelichting bij de wijziging van het Bor (Stb. 2014, 333, p.58), wordt voorts vooralsnog afgeleid dat, zoals de rechtbank heeft overwogen, de drempelwaarden die in kolom 2 van categorie 11.2 van onderdeel D van de bijlage bij het Besluit mer worden genoemd, anders dan Elora B.V. en anderen betogen, voor de toepassing van artikel 5, zesde lid, van bijlage II van het Bor niet. Het college heeft krachtens artikel 2.12, eerste lid, aanhef en onderdeel a, onder 2º, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (hierna: de Wabo), gelezen in verbinding met artikel 2.7 van het Besluit omgevingsrecht (hierna: het Bor), alsmede artikel 4, aanhef en eerste lid, van de bij het Bor behorende Bijlage II, voor realisering van het bouwplan omgevingsvergunning verleend

Afwijken bij AMvB aangewezen gevallen (kruimellijst

Bijlage II bij het Besluit omgevingsrecht (Bor) Artikel 4: Voor verlening van een omgevingsvergunning voor een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder c, van de wet waarbij met toepassing van artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 2°, van de wet van het bestemmingsplan of de beheersverordening wordt afgeweken, komen in. De voorzieningenrechter van de Afdeling bestuursrechtspraak kwam in een andere zaak op 7 december 2016, ECLI:NL:RVS:2016:3279, al tot het voorlopig oordeel dat het enkele feit dat een activiteit wordt genoemd in kolom 1 van de bijlage bij het Besluit m.e.r. al betekent dat geen toepassing kan worden gegeven aan artikel 4 onderdelen 9 en 11 van Bijlage II bij het Bor. De Afdeling onderschrijft. Artikel 4, bijlage II van het Besluit omgevingsrecht. Dit zijn de gevallen die vallen onder de kruimelregelingen waarvoor het college een omgevingsvergunning kan verlenen. Artikel 4 Voor verlening van een omgevingsvergunning voor een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Gelet op artikel 3.1 van het Besluit energieprestatie gebouwen, artikel 1.12, derde lid, van de Wet maatregelen woningmarkt 2014 II, artikel 2, derde lid, van het Besluit energieprestatievergoeding huur en artikel 4.4 van het Besluit Omgevingsrecht Beleidsregel planologische afwijkingsmogelijkheden (kruimelgevallen) 3e herziening Beleidsregels op grond van artikel 2.12 lid 1 sub a onder 20 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) juncto artikel 4 van bijlage II van het Besluit omgevingsrecht (Bor

toepassing van de artikelen 2.10 en 2.12, eerste lid, sub a, onder 2˚, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (hierna: de Wabo), in samenhang met artikel 4, aanhef en onderdeel 8 en 9, van bijlage II van het Besluit omgevingsrecht (hierna: het Bor). Het college heeft de omgevingsvergunning i 2. Afwijken op basis van bijlage 2 van het Besluit omgevingsrecht (Bor). In deze bijlage bij het Bor staat beschreven voor welke situaties het college een afwijkingsprocedure mag voeren. Dit zijn mogelijkheden welke door de wetgever zijn bepaald los van een (gemeentelijk) (bestemmings-)plan; 3 De toepassing van artikel 4, onderdeel 11, van bijlage II van het Besluit omgevingsrecht ('Bor') met het oog op het tijdelijk vergunnen van strijdig gebruik komt in de praktijk veelvuldig voor. In procedures tegen dergelijke omgevingsvergunningen voeren tegenstanders vaak aan dat de bevoegdheid voor het verlenen van een kruimel-omgevingsvergunning ontbreekt

De rechtbank heeft terecht overwogen dat het college bevoegd was omgevingsvergunning te verlenen met toepassing van artikel 4, aanhef en onder 1 en 9, van bijlage II bij het Bor. Zoals de Afdeling eerder heeft overwogen (uitspraak van 22 maart 2017 (ECLI:NL:RVS:2017:744) is in de Nota van toelichting bij het besluit tot wijziging van het Bor per 1 november 2014 (Stb. 2014, 333 p. 50-51. 10 Beleidsregels planologische afwijkingsmogelijkheden o.g.v. artikel 4 van bijlage II Bor (vastgesteld juni 2014) Artikel 2 Wijze van meten Bij toepassing van deze beleidsregel wordt als volgt gemeten: 2.1 bebouwingspercentage: het deel van het bouwperceel uitgedrukt in procenten dat bebouwd mag worden, tenzij in de regels anders is vermeld In de uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (RvS) wordt uitleg gegeven aan artikel 4, elfde lid, van bijlage II van het Bor.. De rechtbank oordeelde dat de wetgever heeft beoogd te bepalen dat slechts voor een periode van maximaal tien jaar met gebruik van de bevoegdheid van artikel 4, elfde lid, van bijlage II van het Bor kan worden afgeweken van het bestemmingsplan Anders dan het college heeft aangevoerd, bestaat er geen aanleiding voor het oordeel dat deze zinsnede uit het negende lid alleen betrekking heeft op het vergroten van bestaande gebouwen en dat daarom het gebruik van te realiseren nieuwe gebouwen op grond van artikel 4, negende lid, van bijlage II van het Bor wel vergund mag worden 2.12, lid 1, onderdeel a., onder 2° van de Wabo te verlenen zijn genoemd in artikel 4 van bijlage II van het Besluit omgevingsrecht (Bor). Wet- en regelgeving Artikel 2.12, lid 1, onderdeel a. van de Wabo. 1. Voor zover de aanvraag betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid

Toelichting Bor - omgevingsvergunnin

28 maart 1993 - VB93/575 Voorschrift Tabel II (Bijlage J bij OB/BTW-14) laatstelijk gewijzigd bij het besluit van 31 december 1998, nr. VB98/2970 Red: dit besluit is gewijzigd bij besluit van 13 december 2018, nr. 2018-31107. Deze wijzigingen zijn hieronder in groen opgenomen. Red: dit besluit is gewijzigd bij besluit van 13 november 2018, nr. 2018-155014. Deze [ aanhef en onder a onder 2° Besluit omgevingsrecht (Bor) bijlage II: artikel 4 onderdeel 9, artikel 5 onderdeel 6 . Wabo. Slechts kolom 1 van categorie 11.2 van onderdeel D van de bijlage bij het Besluit mer is voor de toepassing van artikel 5, zesde lid, van bijlage II bij het Bor relevant. Hierin is de activiteit wijziging van een stedelij Met het oog op het karakter en de praktische uitvoerbaarheid van de nettopensioenregeling is voor de fiscaal toegestane premie-inleg aangesloten bij de berekeningsgrondslagen van de meest ruime premiestaffel (staffel 4) uit bijlage I (4% premiestaffel) en bijlage IV (3% premiestaffel) van dit besluit vermenigvuldigd met de nettofactor, bedoeld in artikel 5.16, vierde lid, van de Wet IB 2001

Toelichting Besluit omgevingsrecht - tweedekamer

Vraag 22 Veelgestelde vragen Helpdesk Bouwregelgeving en

Besluit omgevingsrecht Bijlage II, behorende bij de artikelen 2.3 en 2.7 Aanwijzing van categorieën gevallen waarin: -voor bouwactiviteiten en planologische gebruiksactiviteiten geen omgevingsvergunning is vereist, -voor planologische gebruiksactiviteiten een omgevingsvergunning al Het winkelcentrum bleef daarna bestaan. Op 4 maart 2015 heeft het college met toepassing van artikel 4, lid 11 van bijlage II van het Bor een omgevingsvergunning voor de duur van tien jaar verleend voor het uitbreiden en in stand houden van het winkelcentrum Gecombineerde toepassing van art. 4 lid 1 en 9 bijlage II Bor is toegestaan. Geplaatst op 18 april 2017 14:25 door Joyce Scheltens-Fokke. Recent heeft de Afdeling twee uitspraken gedaan waaruit blijkt dat het is toegestaan om het eerste en negende lid van art. 4 bijlage II Bor gecombineerd toe te passen Relevant in dit verband is artikel 5, zesde lid, van bijlage II bij het Bor. Dit artikellid verklaart de onderdelen 9 en 11 van artikel 4 van bijlage II bij het Bor, over kort gezegd het gebruik van gronden en/of bouwwerken, niet van toepassing op een activiteit als bedoeld in onderdeel C of D van de bijlage bij het Besluit milieueffectrapportage (Besluit MER)

Voor deze categorie worden geen beleidsregels opgesteld. Veel antenne-installaties zijn immers reeds vergunningvrij op grond van het bepaalde in artikel 2 onderdeel 15, 16 en 17 van bijlage II bij het Bor. Per geval zal beoordeeld worden of medewerking mogelijk is In artikel 2.7 Bor wordt verwijzen naar artikel 4 bijlage II Bor, waarin categorieën van gevallen zijn aangewezen waarin een omgevingsvergunning verleend kan worden. In onderdeel 8 van artikel 4 Bijlage II Bor staat de categorie het gebruiken van gronden voor een niet-ingrijpende herinrichting van openbaar gebied Gelet op de ruime mogelijkheden die het nieuwe artikel 4 in bijlage II van het Besluit omgevingsrecht biedt, heeft het de voorkeur om beleid op te stellen waarin geregeld wordt welke bouwmogelijkheden stedenbouwkundig en ruimtelijk aanvaardbaar zijn. Een dergelijk beleid biedt duidelijkheid en rechtszekerheid naar de burger toe grond van artikel 4, onderdeel 1, onder a, van bijlage II bij het Besluit omgevingsrecht (hierna: Bor).1 Volgens het college is er sprake van een bijbehorend bouwwerk. Na de sloop van het oude schoolgebouw zullen het hoofdgebouw en de uitbreiding gelijktijdig worden gerealiseerd

woonfunctie voor studenten: woonfunctie voor bewoners die zijn ingeschreven aan een instelling als bedoeld in artikel 1.1.1, onderdeel b, van de Wet educatie en beroepsonderwijs of aan een universiteit of hogeschool als bedoeld in artikel 1.2, onderdelen a en b, van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek een activiteit als bedoeld in artikel 2.2 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, zoals die tot de inwerkingtreding van dit besluit gold; en b. regels in een gemeentelijke verordening die niet vallen onder artikel 2.1, eerste lid, ook als re van elk 950 kiloWatt. 2. Besluit Wij besluiten om, gelet op de overwegingen die zijn opgenomen in deze beschikking, gelet op artikel 2.4 lid 2 onder b van het Besluit omgevingsrecht (Bor) en gelet op artikel 2.1 van de Wabo, te besluiten: de vergunning te verlenen voor de volgende activiteiten: o het veranderen, of het veranderen van de werking. In artikel 4 van Bijlage II van het Besluit omgevingsrecht (Bor)is de mogelijkheid opgenomen om, overeenkomstig artikel 3.23 Wro een buitenplanse ontheffing van het bestemmingsplan te verlenen. Deze ontheffing was de opvolger van de vrijstelling op basis van artikel 19, derde lid, WRO

Artikel 133 Woningwet regelt ook dat op een aanvraag om een omgevingsvergunning voor het bouwen van een bouwwerk, als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a, van de Wabo, ingediend voor 29 november 2014, alsmede op enig bezwaar of beroep, ingesteld tegen een besluit over een dergelijke aanvraag, de artikelen 1, eerste lid, onderdeel g, 7b, eerste lid, 8, vijfde en zevende lid, 9, 10 en 12. Artikel 2.12, lid 1, onder a, onder 2° Wabo, geeft burgemeester en wethouders, in de in artikel 4 van bijlage II van het Besluit omgevingsrecht (Bor) aangegeven gevallen en onder de daarin gestelde voorwaarden, de mogelijkheid af te wijken van de bepalingen van het bestemmingsplan Artikel 1.2 1. Waar bij het besluit, hoofdstuk 2 van de Regeling omgevingsrecht of deze regeling is verwezen naar een NEN, NEN-EN, of V, is in bijlage I bepaald welke uitgave daarvan van toepassing is. 2 artikel 4 bijlage II van het Besluit omgevingsrecht, 'Bor'). Per 1 november 2014 is de kruimellijst verruimd door middel van het Besluit Crisis- en herstelwet (Besluit pChw).2 Zo is afwijking van het bestem-mingsplan ten behoeve van een gebruikswijziging van bestaande bouwwerken binnen de bebouwde kom niet langer beperkt tot 1500 m2 (zie onder

a. artikel 2, b. artikel 3, c. artikel 4, van deze bijlage wordt onder een bijbehorend bouwwerk mede verstaan een gebouw bij een woning voor de huisvesting van een persoon die mantelzorg verleent aan of ontvangt van een bewoner van de woning. Artikel 2 Een omgevingsvergunning voor activiteiten als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a en. Op basis van artikel 2.10, lid 1 onder d Wabo moet de aanvraag om een omgevingsvergunning voor het bouwen in beginsel worden geweigerd indien het uiterlijk of de plaatsing van het bouwwerk waarop de aanvraag betrekking heeft, in strijd is met de redelijke eisen van welstand, beoordeeld naar de criteria zoals vermeld in de welstandsnota, bedoeld in art. 12a, eerste lid, onder a van de Woningwet bedoeld in categorie 11.3, onderdeel c, onder 2°, van bijlage I, bij het Besluit omgevingsrecht waarvoor tot de inwerkingtreding van deze paragraaf een vergunning op grond van artikel 2.1, eerste lid, aanhef en onder e, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht in werking e Het college stelt dat appellant geen belang meer heeft bij een inhoudelijke beoordeling van zijn beroep tegen het besluit op bezwaar omdat voor de berging, dankzij de inwerkingtreding van het Besluit van 4 september 2014 tot wijziging van onder meer artikel 2 van bijlage II Besluit omgevingsrecht (Bor), geen omgevingsvergunning meer nodig is basis van artikel 4 Bijlage II Besluit Omgevingsrecht (Bor) Bij PRV versie 1 maart 2017 . 1 1. Aanleiding en doel handreiking De PRV is van toepassing op artikel 4 van Bijlage II bij het Besluit omgevingsrecht (Bor). Ontwikkelingen die op deze lijst staan, artikel 2, onderdeel 18, onder a, dat niet voldoet aan de in da

Het beleid bevat niet het beleid voor kleinschalige nevenactiviteiten in het landelijk gebied. Artikel 4 van bijlage II van het Bor staat het toekennen van een (permanent) ander gebruik van gronden buiten 1 Zie paragraaf 2.4 2 Het gebruiken van gronden of bouwwerken in strijd met het bestemmingsplan moet hier in ruime zin worden uitgelegd Het komt geregeld voor dat een voorgenomen project in strijd is met het geldende bestemmingsplan of de geldende beheersverordening. In dat geval zijn er drie mogelijkheden om met een omgevingsvergunning van dit plan of deze verordening af te wijken. Een van deze mogelijkheden is de zogeheten 'kruimelgevallenregeling' uit artikel 4 en 5 van bijlage II van het Besluit omgevingsrecht (Bor. BESLUIT: Artikel 1 In hoofdstuk I van bijlage II bij de Overeenkomst wordt in punt 45x (Richtlijn 97/24/EG van het Europees Parlement en de Raad) het volgende streepje toegevoegd: — 32009 L 0108: Richtlijn 2009/108/EG van de Commis­ sie van 17 augustus 2009 (PB L 213 van 18.8.2009, blz. 10).. Artikel 2 De in het EER-supplement bij het. ) Standpunt van het Europees Parlement van . 10 maart 2009 (PB C 87 E van 1.4.2010, blz. 191) en standpunt van de Raad in eerste lezing van 15 februari 2010 (PB C 107 E van 27.4.2010, blz. 1). Standpunt van het Europees Parlement van 7 juli 2010 (nog niet bekendgemaakt in het Publicatieblad) en besluit van de Raad 8 november 2010.

» Combineren verschillende onderdelen artikel 4 bijlage II

 1. gsplan. De Wet algemene bepalingen omgevingsrecht kent de mogelijkheid om met een zogenoemde 'kruimelvergunning' af te wijken van het bestem
 2. gsplan zelf opgenomen mogelijkheid te benutten, om met een vaak niet goedkope, goede ruimtelijke onderbouwing van het bestem
 3. - werkzaamheden als gevolg van een besluit als bedoeld in artikel 13, 13a of 14 van de Woningwet; - artikel 2, onderdelen 4 tot en met 21, of artikel 3, onderdelen 4 tot en met 8 Bijlage II Bor als: 1. als het onderdelen betreft die geen monumentale waarden hebben, of 2. bij een monument
 4. Zoals gewijzigd bij besluit van de algemene raad van 14 december 2014, bij besluit van de algemene raad van 22 januari 2015, bij besluit van de algemene raad van 9 maart 2015 (wijziging van artikel 32 van de Regeling op de advocatuur), bij besluit van de algemene raad van 7 december 2015, bij besluit van de algemene raad van 6 juni 2017 (verzamelregeling 2016), bij besluit van de algemene raad.

Kruimelgevallenlijst: nieuw gebruik of gebruikswijziging

 1. De voorzieningenrechter stelt vast dat 'in hoger beroep onder meer de vraag aan de orde [is] of het onderhavige parkeren, gelet op categorie 11.2 van onderdeel D van de bijlage bij het Besluit mer, kan worden aangemerkt als activiteit als bedoeld in artikel 5, zesde lid, van bijlage II van het Bor en de vraag of dat artikel een voorwaarde voor toepassing van de bevoegdheid als bedoeld in.
 2. gsplan is opgenomen in artikel 2.12 lid 1a sub 2 van de Wabo. Het gaat hier om het zogenaamd 'buitenplans' afwijken. Hiermee wordt de mogelijkheid bedoeld om af te wijken voor 'kruimelgevallen'. Deze 'kruimelgevallen' staan genoemd in artikel 4 van Bijlage II van het Besluit omgevingsrecht (Bor)
 3. betrekking tot mijnbouwwerken die behoren tot een in artikel 4 van het Besluit algemene regels milieu mijnbouw aangewezen categorie. Artikel 2.5a. Monumenten In afwijking van artikel 2.1, eerste lid, aanhef en onder f, van de wet is geen omgevingsvergunning vereist voor de categorieën gevallen in artikel 3a van bijlage II. Artikel 2.6. Slope
 4. Wel is van belang dat artikel 4 lid 11 bijlage II Bor slechts kan worden toegepast indien het gaan om ander gebruik van gronden of bouwwerken dan bedoeld in de leden 1 tot en met 10 van artikel 4 bijlage II Bor. Indien een van de andere leden kan worden toegepast, kan de regeling voor tijdelijk planologisch gebruik niet worden toegepast
 5. Ik zou eens rond de tafel gaan zitten met de gemeente, want regelgeving op dit gebied kan vrij ingewikkeld zijn: In artikel 2 onderdeel 1 van bijlage II bij het Besluit omgevingsrecht (Bor) is bepaald dat er geen omgevingsvergunning voor de activiteit bouwen of planologisch strijdig gebruik nodig is indien de bouwwerkzaamheid behoort tot het gewone onderhoud
 6. Antwoord: Artikel 3, lid 7 van bijlage II van het Besluit omgevingsrecht (Bor) is inmiddels door tussenvoeging van een onderdeel met vernummering, lid 8 geworden. Op het moment dat een woning van buiten wordt geïsoleerd, waarbij verder dezelfde materialen worden toegepast, dan wordt het bouwvolume vergroot

Gecombineerde toepassing onderdelen van

 1. daarom van oordeel dat artikel 5, zesde lid, van bijlage II van het Bor mede de strekking heeft de door appellanten en andere genoemde belangen te beschermen. artikel 2.12 lid 1 aanhef en onderdeel a onder 2° Wabo artikel 5 lid 6 bijlage II Bor D 2.1 Besluit milieueffectrapportage artikel 8:69a Awb Procesverloo
 2. Besluit omgevingsrecht (Bor) 2.7, bijlage II: artikel 4 lid 11, artikel 5, lid 6 . WABO. Tijdelijke omgevingsvergunning asielzoekerscentrum. De vestiging van een tijdelijk azc kan in dit geval niet als een stedelijk ontwikkelingsproject in de zin van artikel 5, zesde lid, van bijlage II van het Bor worden aangemerkt. D
 3. 3. Het bepaalde in het eerste lid is niet van toepassing op een bijgebouw voor het bouwen waarvan op grond van artikel 2, onderdeel 3, of artikel 3, onderdeel 1, van bijlage II bij het Besluit omgevingsrecht geen vergunning is vereist, voor zover dat bijgebouw niet tot bewoning bestemd is, maar wel tot ee
 4. uit het oogpunt van monumentenzorg geen waarde heeft (artikel 3a van bijlage II, Besluit omgevingsrecht). Op grond van artikel 4a, lid 1 van bijlage II, Besluit omgevingsrecht moet in veel gevallen ook een omgevingsvergunning voor de activiteit bouwen worden aangevraagd voor het plaatsen van een antenne op of aan een rijksmonument
 5. activiteit inrichting aan artikel 2.14 van de Wabo. Tevens is de aanvraag getoetst aan het Besluit omgevingsrecht (Bor) en de Regeling omgevingsrecht (Mor). De gevolgde procedure is opgenomen in bijlage I en de overwegingen en beoordeling zijn in bijlage IV opgenomen. Bijgevoegde documente
 6. Wij besluiten, gelet op de overwegingen die zijn opgenomen in deze vergunning en gelet op artikel 2.1 en artikel 2.14, lid 4 van de Wabo, de omgevingsvergunning voor het milieuneutraal veranderen van de inrichting te verlenen en: dat de volgende delen van de aanvraag onderdeel uit maken van deze vergunning

artikel 4 van bijlage II van het Besluit omgevingsrecht (Bor). Deze lijst is verhuisd vanuit artikel 4.1.1 van het Besluit ruimtelijke ordening. - als de activiteit niet in strijd is met een goede ruimtelijke ordening en de motivering van het besluit een goede ruimtelijke onderbouwing bevat (vergelijkbaar met de oude artikel 19 lid 1 en 2 WRO. 6. In de begripsomschrijving van zware stookolie wordt «artikel 2, onderdeel 1, van richtlijn 1999/32/EG» vervangen door: artikel 2, onderdeel a, van richtlijn (EU) 2016/802. B Artikel 3.0 wordt als volgt gewijzigd: 1. In het tweede lid wordt «artikel 2, onderdeel 2, van richtlijn 1999/32/EG» vervangen door: artikel 2, onderdeel b, van. ARTIKEL I Het Besluit uitvoering Crisis- en herstelwet wordt als volgt gewijzigd: A In de artikelen 1 en 3 wordt 'mini windturbine' telkens vervangen door: miniwindturbine. B Aan artikel 2, eerste lid, wordt, onder vervanging van de punt aan het slot van onderdeel ii door een puntkomma, een onderdeel toegevoegd, luidende: jj Het antwoord op de vraag of sprake is van een stedelijk ontwikkelingsproject beneden de drempelwaarde (of een andere activiteit genoemd in kolom 1 van onderdeel D van de bijlage bij het Besluit m.e.r.) is niet alleen relevant voor de verplichting een vormvrije m.e.r.-beoordeling op te stellen en een m.e.r.-beoordelingsbesluit te nemen, maar ook voor de toepasselijkheid van artikel 5 lid 6. in afwijking van het bestemmingsplan of de beheersverordening, een omgevingsvergunning verlenen. De onderwerpen waarvoor dit beleid geldt, zijn benoemd in artikel 4 van bijlage II bij het Besluit omgevingsrecht (Bor). Op 1 november 2014 is het Bor gewijzigd. Er zijn nieuwe onderwerpen toegevoegd aan bijlage II A Artikel 1.1 wordt als volgt gewijzigd: 1. Onderdeel a vervalt onder verlettering van de onderdelen b tot en met w tot a tot en met v. 2. In onderdeel q (nieuw) wordt 'WWB' vervangen door: Participatiewet

 • Met het Mes op Tafel vragen.
 • Cambridge University application letter.
 • Vader Theo van Gogh.
 • Texas chainsaw massacre: the next generation.
 • Werckmann gereedschap Action.
 • Disney Trui Kind.
 • THE real my royals.
 • Echo 8 weken.
 • Veters herenschoenen.
 • Appelazijn bijwerkingen.
 • Sms ontvangen op PC iPhone.
 • Hartproblemen tijdens zwangerschap.
 • White chocolate drip.
 • Galaten 5 NBG.
 • Maximumprijs artikel.
 • Poutine Utrecht.
 • Gioia SpangaS.
 • TV West Scheveningen.
 • Kwark op verbrande huid.
 • Carcassonne Junior Kruidvat.
 • Uitsmijter alcohol.
 • USB stick formatteren FAT32.
 • Beton ciré keukenblad ervaringen.
 • Strandtent Bloemendaal.
 • Citroën Jumper.
 • Fabriek Eastpak.
 • New Era muts dames.
 • Floor planner.
 • Hondenhuisje hout.
 • Checklist 37 weken zwanger.
 • Polycarbonaat plaat.
 • Welke autostoel kopen.
 • Zonnecel kopen.
 • Stoofvlees met rode wijn SOS Piet.
 • Priester.
 • BLACKPINK measurements.
 • Mayan Signs and meanings.
 • Vakantiehuis Oostenrijk Tirol.
 • Schimmelnagel appelazijn.
 • Hartklepprothese.
 • Paisan Hilversum.