Home

Ontwikkelingsanamnese autisme

Autismespectrumstoornissen (ASS) bij kinderen en

Autismespectrumstoornissen - diagnostiek Hulpgid

Bij autisme kan vastgesteld worden op welke gebieden er ontwikkelingsproblemen zijn. In combinatie met gedragsobservaties verkregen via de ADOS-2 is de ADI-R de gouden standaard als het gaat om ASS-diagnostiek. Tijdens het interview komen de volgende onderwerpen aan de orde. Achtergrond van het kin Diagnostiek van Autisme Spectrum Stoornissen. Mondriaan biedt vanuit de specialistische ggz specifieke diagnostiek gericht op Autisme Spectrum Stoornissen. De diagnostiek van een Autisme Spectrum Stoornis op volwassen leeftijd is complex en vraagt veel tijd. Diagnostiek bestaat ten eerste uit een klachtanamnese met u en een ontwikkelingsanamnese

Website van de Gezinspraktijk, psychotherapie voor jeugd en gezin door Rob van Marwijk in en omstreeks Nijmegen Ontwikkelingsanamnese is een vragenlijst waarmee de ontwikkeling van het aangemelde kind in kaart wordt gebracht. Hiermee wordt getracht eventuele opvallendheden in de ontwikkeling te signaleren. SDQ 4-17 P : deze vragenlijst inventariseert sterke kanten en moeilijkheden op verschillende functioneringsgebieden (school, thuis, vriendschapen), bij kinderen van 4 tot 17 jaar een ontwikkelingsanamnese of heteroanam-nese waarvoor verschillende autismespecifieke meetinstrumenten als interviews en zelfinvulvra-genlijsten bestaan (zie Van Oosten, Oosterhoff & Kan, 2012). De afname van de NIDA bij een part-ner, familielid, begeleider, mentor of coach in het kader van een heteroanamnese en ontwikkelings Het vroegkinderlijke autisme, beschreven door Kanner in 1943, was het uitgangspunt in de kinderpsychiatrie totdat Wing in 1981 autisme als een ontwikkelingsstoornis benaderde.1 2 Naar aanleiding van een grootschalig epidemiologisch onderzoek onder mentaal en lichamelijk gehandicapte kinderen herintroduceerde zij het syndroom van Asperger en plaatste zij autisme in een breder diagnostisch. Volgens de Multidisciplinaire Richtlijn ADHD kan diagnostiek worden uitgevoerd door jeugdprofessionals die daarvoor op basis van kennis en ervaring gekwalificeerd zijn. Te denken valt aan op postmasterniveau geregistreerde psychologen en orthopedagogen (kinder- en jeugdpsychologen, orthopedagogen-generalist, GZ-psychologen), klinisch psychologen en/of kinder- en jeugdpsychiaters, met.

Bezoekinformatie. Adres: Derkinderenstraat 10-18, 1062 DB Amsterdam Postadres: Postbus 62, 6865 ZH Doorwerth Telefoon: 088 357 44 10 Fax: 088 358 45 30 E-mail: secretariaatpoliamsterdam@leokannerhuis.nl Voor wie? In onze polikliniek Amsterdam bieden wij gespecialiseerde autismebehandelingen voor mensen met autisme én andere psychiatrische en gedragsproblemen uit Amsterdam en omgeving Autisme heeft een grote invloed op iemands leven en dat van naasten. Hoe groot en op welke manier precies verschilt per persoon en ook gedurende de levensloop. Leven met autisme brengt positieve en negatieve aspecten met zich mee. Welke dat zijn en naar welke kant de balans doorslaat is veranderlijk en verschilt per persoon Dokter Bosman biedt met het Autisme Kenniscentrum diagnostiek van autismespectrumstoornissen bij volwassenen (18+). Onze professionals maken bij het diagnostisch onderzoek gebruik van valide en betrouwbare instrumenten. Ze bekijken of er sprake is van een autismespectrumstoornis en/of een andere diagnose

De diagnose autisme spectrum stoornis (ASS) stellen we vast na uitvoerig onderzoek door een psycholoog of psychiater. Een onderzoek bestaat uit gesprekken en verschillende psychologische testen. Tijdens het onderzoek kijken we nauwkeurig naar de sociaal-emotionele en lichamelijke ontwikkeling van baby tot volwassene Multidisciplinaire richtlijn autisme bij volwassenen (samenvatting) 1.2 Doelgroep De primaire doelgroep van deze richtlijn zijn volwassenen en adolescenten vanaf 18 jaar waarbij sprake is van (een vermoeden van) een ass. In de afbakening van de werkgroep valt ook de groep 'ouderen' binnen de groep volwassenen groep Autisme bij volwassenen' een multidisciplinaire richtlijn ontwik­ keld over diagnostiek en behandeling van autismespectrumstoornissen bij volwassenen. De ontwikkeling werd gefinancierd vanuit het gealloceerde budget van de NVvP van de stichting Kwaliteitsgelden medisch specia Voor veel screeningsinstrumenten geldt dat alleen een psycholoog of een orthopedagoog de scores kan interpreteren en beoordelen. Enkele instrumenten zijn ontwikkeld voor jeugdartsen, jeugdverpleegkundigen en logopedisten. De meeste instrumenten zijn uitsluitend gericht op het onderscheiden van personen met en zonder 'klassiek autisme' trefwoorden autisme, comorbiditeit, diagnostiek, ontwikkelingsanamnese Er is steeds meer aandacht voor gedegen diagnos-tiek van autismespectrumstoornissen (ass). Zo waren er in het afgelopen jaar minstens zeven con-gressen over autisme in Nederland. Daarnaast ver-scheen onlangs het rapport van de Gezondheids-raad (2009) over ass

Diagnostiek van ASS bij volwassenen - Richtlijn

-Een ontwikkelingsanamnese-Een familie anamnese. Nu twijfelen ze weer of het niet toch autisme of deels autisme is. Om daarachter te komen moet ze opgenomen worden, maar ze weten niet of het helpt en qua omgang veranderd er niet veel. Echt lastig. We gaan zelf uit van de hechting,. Stichting Consortium Autisme Spectrum Stoornissen bij Volwassenen (CASS18+)‎ > ‎ Vrij beschikbare instrumenten ATG lijst voor de ontwikkelingsanamnese (update juli 2011 16 december 2005 door Aleid Grijpma . Wat kun je verwachten bij een onderzoek naar autisme? (4 jr) Uit logopedisch onderzoek, waar mijn dochter van 4 naartoe gaat omdat ik dacht dat ze een taalachterstand had, blijkt dat ze geen taalachterstand heeft maar een taalstoornis op een manier die past bij een stoornis binnen het autistisch spectrum

Ontwikkelingsanamnese bij vermoeden van Autisme Spectrum Stoornissen (ASS) (2012). Interne uitgave, onderdeel van aangeboden cursussen Autismespectrumstoornissen. Training Psychosociaal functioneren voor mensen met een Autismespectrumstoornis. Interne uitgave RiaggZuid (2002). Co-auteur Goossens, W Hieronder vindt u betrouwbare kennis over de diagnose en behandeling van gedragsstoornissen (ODD/CD) bij kinderen en adolescenten. Professionals in de jeugd-ggz krijgen inzicht in onder andere: klinisch beeld, etiologie, prevalentie, comorbiditeit, diagnostiek, behandeling, en beloop en prognose Een Ontwikkelingsanamnese is een onderzoek waarin nagegaan wordt of er in de kinderjaren van de cliënt aanwijzingen zijn geweest die duiden op een ontwikkelingsstoornis zoals ADD, ADHD en / of ASS (aandachtstekortstoornis, hyperactiviteit, autisme) Om de diagnose autisme of een aan autisme verwante stoornis te kunnen stellen zijn meerdere stappen in het diagnostisch proces noodzakelijk: - afname van de ontwikkelingsanamnese (paragraaf 4. 1) - observatie van de cliënt in zijn leefomgeving en/of in zijn tweede milieu (paragraaf 4.2) - een (kinder). Autisme, of Autismespectrumstoornis (ASS) is een levenslange ontwikkelingsstoornis die invloed heeft op alle levensgebieden. Om een diagnose ASS te kunnen vaststellen, moet een ontwikkelingsanamnese en psychologisch onderzoek (inclusief gedragsobservaties) plaatsvinden

Ontwikkelingsanamnese | ComeniusGGZ

Tijdens de tweede -en derde afspraak (beiden ieder 90 minuten) wordt er een autisme interview volgens de DSM-V afgenomen alsook een aantal psychologische testen. De ontwikkelingsanamnese en (indien mogelijk) heteroanamnese staan gepland voor het vierde gesprek (90 minuten) De Zorglijn Autisme-ADHD is gespecialiseerd in de diagnostiek en behandeling van kinderen en jongeren in de leeftijd van 6-18 jaar waarbij een vermoeden is van (complexe) psychiatrische problematiek op het gebied van autisme, ADHD of een andere neurobiologische ontwikkelingsstoornis Differentiële diag-nostiek van persoonlijk-heids-stoornissen en autisme-spectrum-stoornis bij ouderen; Translated title of the contribution: Differential diagnosis personality disorder versus autism spectrum disorder in older adult Autisme Mensen met autisme hebben vooral problemen in het contact met de ander, Ontwikkelingsanamnese In een gesprek wordt uw ontwikkeling tijdens de kindertijd besproken en uw functioneren op school. Speciale aandacht gaat daarbij uit naar het aanwezig zijn van klachten en beperkingen in uw voorgeschiedenis Inleiding. Lange tijd was autisme bij ouderen een geheel onbekend terrein. De laatste jaren neemt de aandacht voor autismespectrumstoornissen (ASS) op latere leeftijd toe, maar desondanks is de wetenschappelijke kennis van ASS bij ouderen nog beperkt. 1 ' 2 Ouderen met ASS die eerder in hun leven met hulpverlening in aanraking kwamen, kregen diverse diagnoses terwijl ASS niet werd onderkend.

Diagnostiek bij vermoeden van ASS - Psychologen Praktijk

Traject Diagnostiek traject. In het in juni 2015 uitgekomen rapport gepubliceerd door de werkgroep 'vanuit Autisme bekeken' wordt beschreven dat bij 1 op de 4 mensen bij wie uiteindelijk autisme werd vastgesteld, het minimaal vier jaar duurde voordat deze diagnose werd gesteld, gerekend vanaf het eerste contact met de hulpverlening met een maximale vertraging van zo'n 30 jaar Verricht aanvullend onderzoek naar ADHD (ontwikkelingsanamnese, afname vragenlijsten, gesprek met kind, observaties) bij gedrag passend bij ADHD met duidelijke beperkingen in functioneren of verwijs daarvoor (zie Verwijzing). Bij lichtebeperkingen heeft het stellen van de diagnose ADHD geen consequenties voor het beleid Onderzoek naar autisme wordt uitgevoerd door een GZ-psycholoog. Hij of zij voert een psychologisch onderzoek uit naar de aanwezig of afwezigheid van een autisme spectrum stoornis. Een paar mogelijke onderzoeksvormen zijn: Een DSM-5 interview Een ontwikkelingsanamnese aan de hand van de ATG-vragenlijst Cognitieve functietes

Autisme komt voor bij mensen met een lage, normale of hoge intelligentie. Bij mensen met autisme spectrum problematiek is er sprake van een afwijkende informatie verwerking. Een onderzoek naar autisme bestaat uit een uitgebreide ontwikkelingsanamnese die deels in een gesprek en deels via een vragenlijst wordt afgenomen Autisme De cliënt verwerkt de informatie van zijn zintuigen in zijn hersenen als losse elementen in plaats van een geheel Ontwikkelingsanamnese tevens vaak lastig. Praktisch: Uitgaan van vermoedelijke ASS, begeleiden op auti-manier. Ontwikkelingsanamnese lastig Onafhankelijk autisme onderzoek aanvragen? Psyon is gespecialiseerd in autisme onderzoeken. Dien online uw een ontwikkelingsanamnese aan de hand van de ATG-vragenlijst en diverse cognitieve functietests. Om te kunnen bepalen of klachten reeds aanwezig waren in de jeugd, wordt -indien mogelijk- een deel van het gesprek. Autismespectrumstoornis (ASS) is een neurobiologische ontwikkelingsstoornis die bij ongeveer 1% van de bevolking voorkomt. Pas sinds kort is er meer aandacht voor ASS bij ouderen. Hoe herken je ASS bij ouderen? En hoe bespreek je het vermoeden van ASS met de oudere zelf en met zijn familie

Somatische screening in de kinder- en jeugdpsychiatrie - J

Autisme Lionarons GG

Kinderen met ASS hebben vaak moeite met het verwerken van sensorische informatie. Dat kan zich uiten in over- of onderreactiviteit op prikkels. Om de problemen op dit vlak in kaart te brengen, is de Sensory Profile (SP) ontwikkeld. Welke Autisme. Een autismespectrumstoornis uit zich per persoon verschillend. Daarom spreken we ook van een spectrum: het gaat om een heel diverse groep mensen bij wie de problemen en symptomen verschillen in aard en ernst. In de ontwikkelingsanamnese wordt de ontwikkeling van het kind uitgevraagd. Lees meer Autisme komt voor bij kinderen met een lage, normale of hoge intelligentie. Bij kinderen en jongeren met autisme spectrum problematiek is er sprake van een afwijkende informatie verwerking. Een onderzoek naar autisme bestaat uit een uitgebreide ontwikkelingsanamnese die deels in een gesprek en deels via een vragenlijst wordt afgenomen Het specialistisch centrum ontwikkelingsstoornissen (SCOS) is gespecialiseerd in diagnostiek en behandeling van volwassenen (vanaf 18 jaar) met autisme spectrum stoornissen en/of AD(H)D waarbij sprake is van zeer complexe bijkomende problematiek. Zoals verslaving, trauma, destructief gedrag of suïcidaliteit. Het centrum richt zich specifiek op patiënten die zijn vastgelopen in een eerdere.

Autisme is neurobiologisch van aard en vanaf de geboorte aanwezig, dus een ontwikkelingsanamnese kan wel zeer waardevolle informatie opleveren. Indien u dit niet wenst (of er is niemand in de nabije familie of omgeving), dan kan de diagnostiek ook met alleen u als cliënt afgerond worden Ontwikkelingsanamnese. Na de intake zal er een ontwikkelingsanamnese plaatsvinden met de ouders. Hierin wordt besproken hoe het kind zich ontwikkeld heeft van baby tot nu. Dit kan een algemene anamnese zijn of één specifiek gericht op kenmerken van een autisme spectrumstoornis (ASS) Cursus Autismespectrumstoornissen bij kind en jeugd Wil je een overzicht van alle cursusinfo? Vul hier je gegevens in en download de pdf. We houden je dan ook op de hoogte van ontwikkelingen rondom deze cursus

Instrumenten - Autisme NJ

Ontwikkelingsanamnese: gesprek over uw ontwikkeling als kind/jongere. Zo mogelijk wordt dit gesprek gevoerd met (één van) uw ouders of broers/zussen. Bij kinderen wordt dit gesprek gevoerd met ouders/verzorgers. Heteroanamnese: gesprek met iemand die u nu goed kent, bijv. uw partner. Vragenlijsten. Bij kinderen voor ouders en leerkracht Samenvatting Dit artikel gaat over diagnostiek en behandeling bij volwassenen met een pervasieve ontwikkelingsstoornis. De diagnostiek van deze stoornissen komt aan bod voorzover die bij volwassenen anders is dan bij kinderen. Ook bespreken we kort de afbakening met andere psychische stoornissen die bij volwassenen voorkomen. Vervolgens beschrijve U stuurt een kopie van de onderzoeksgegevens, inclusief de ruwe gegevens, op naar GGZ Rivierduinen Autisme. Een diagnosticus beoordeelt uw aanmelddossier. Vaak ontbreekt een goede ontwikkelingsanamnese. Wij raden dan aan om die af te nemen (desgewenst kunnen wij deze aan u opsturen) Dr. Annelies Spek is klinisch psycholoog en senior onderzoeker bij het Autisme Kennis Centrum in Utrecht. Daarnaast geeft zij lezingen en trainingen over autisme bij volwassenen en is ze als docent verbonden aan de RINO en Cure & Care Development, waar zij nascholing verzorgt over de DSM-5, diagnostiek en mindfulness bij volwassenen met ASS Er kan onder andere onderzoek plaatsvinden gericht op ontwikkelingsproblematiek, ADHD en Autisme Spectrum Problematiek. Voor volwassenzorg bestaat het aanbod uit: • Uitgebreide klachtenanamnese • Uitgebreide ontwikkelingsanamnese • Uitgebreide hetero-anamnese • Klachtenlijst • Copinglijst . Voor Kind- en Jeugd bestaat het aanbod uit

Diagnostiek Psychiatrisch onderzoek Na de intake wordt bekeken of een aanvullend onderzoek nodig is om de klachten beter te begrijpen. Om een diagnose te stellen is er vaak een psychiatrisch onderzoek nodig. Ook wordt een psychiatrisch onderzoek ingezet om vermoedens vanuit een eerder psychologisch onderzoek te bevestigen. Doel Het doel van een psychiatrisch onderzoek is [ Autisme kan niet op een objectieve manier worden vastgesteld. Een diagnose wordt gebaseerd op gedragskenmerken. Het diagnostisch onderzoek richt zich op het in kaart brengen van sterke en zwakke kanten, op het gebied van de sociale communicatie en interactie, herhalend gedrag en specifieke interesses Webinar Autisme bij meisjes 16-11-2020 Els Blijd-Hoogewys & MarritBuruma 4 Diagnostiek & behandeling 19 Protocol diagnostiek §Intakegesprek+ vragenlijsten §Ontwikkelingsanamnese §Hetero-anamnese §Observatie §(N)PO 20 Diagnostiek §Verder kijken dan 'technische vaardigheden' §Aandacht voor subtiele bijzonderheden in kwaliteit & afstemmin Ontwikkelingsanamnese: De ontwikkelingsanamnese wordt afgenomen bij u als ouders en dient om een indruk te krijgen over het verloop van de ontwikkeling van uw kind tot nu toe. Er wordt stil gestaan bij de zwangerschap, geboorte en het verloop sindsdien. Aandacht wordt besteed aan de ontwikkeling van de taal, de motoriek en het contact

PEP-Wiersma heeft speciaal voor kinderen en jongeren die (mogelijk) AD(H)D hebben, een zorgprogramma ontwikkeld. In dit zorgprogramma volgt uw kind samen met u een traject van intake, onderzoek, behandeling en begeleiding. Kijk voor meer informatie op de pagina over ADHD. Wanneer kinderen bij ons komen die (mogelijk) een vorm van ADHD hebben, doorlopen we een aantal stappen Familieanamnese. Familieanamnese. Aangezien erfelijkheid een grote rol speelt bij ADHD, is het ook belangrijk om in kaart te brengen of er zich bij andere gezins- of familieleden ADHD-kenmerken of geassocieerde problemen zoals andere psychische of (neuro)psychiatrische klachten voordoen Autisme Intakewachttijd (in weken) Startdatum van zorg (in weken) De Steiger (kliniek) 4 14; Poli ASS Dordrecht 10-14 32-36; Poli ASS Gorinchem 10-14 27; Poli ASS Barendrecht n.t.b. na intake: 20 tot aan ZAG-behandeling, 35 weken tot aan ZAG-diagnostiek; Poli baby-peuter 10-14 6 tot aan ZAG; Orion (deeltijd) 10-14 geen wachttijd; Apollo.

Website Annelies Spek - Klinisch psycholoog, hoofd Autisme

Inhoud. 1. Ontwikkeling van diagnostiek van autisme: van klassiek autisme naar ASS bij volwassenen. 7. C.C. Kan 2. Eerste fase in de diagnostiek van autisme bij volwassenen: screening of casefindin De term 'autisme' werd rond 1912 door de Zwitserse psychiater Eugene Bleuler (1857-1939) De diagnostiek van ASS gaat in stappen, in de volgorde signalering, ontwikkelingsanamnese, DSM-classificatie, beschrijving comorbiditeiten en aanvullend onderzoek (paragraaf 15.6) Wij zijn Levvel, de specialisten voor jeugd en gezin. Wij helpen kinderen, jongeren en (pleeg)gezinnen in lastige situaties weer op weg. Zodat ze met een stevige basis de toekomst tegemoet kunnen. Levvel biedt alle hulp onder één dak: van opvoedondersteuning tot specialistische jeugdhulp en zelfs complexe psychiatrisc De Lichtboog is een specialistische behandelkliniek waar (jong)volwassenen met autisme door middel van korte, middellange en lange (max. 3 jaar) behandeltrajecten zich ontwikkelen naar meer zelfstandigheid. De Lichtboog is onderdeel van het zorgpad autisme en werkt nauw samen met de ambulante poli van team autisme ontwikkelingsanamnese of hetero-anamnese ; (indien mogelijk) dossieronderzoek. In het diagnostisch onderzoek wordt ook uw familie betrokken. Dit houdt in dat ouder(s), broers, zussen of iemand anders die u goed kent, wordt gevraagd mee te werken aan de onderzoeken. Hoe lang duurt het? Het onderzoek neemt voor u ongeveer vijf tot zes uur in beslag

Ontwikkelingsanamnese ComeniusGG

 1. Bij de ontwikkelingsanamnese valt op hoe ze niet af kon stemmen op de emotionele behoeften 1% van de mensen voorkomt en erfelijkheid speelt een grote rol.1 2 3 Pas het laatste decennium groeit de aandacht voor autisme bij ouderen.4 5 Volgens de DSM-5 is sprake van een ASS als er blijvende beperkingen zijn in de sociale communicatie en de.
 2. Ontwikkelingsanamnese: Welke aanwijzingen zijn er dat er problemen waren vanaf de vroege kindertijd? Het functioneren in de kindertijd op de twee kerndomeinen wordt beschreven. Wanneer de diagnose ASS of PDD-NOS pas op volwassen leeftijd gesteld werd, moet in het bijzonder gekeken worden of er reeds aanwijzingen waren van ASS-symptomen in de kindertijd
 3. Autisme onderzoek: directe en indirecte tijd in totaal circa 8 tot 12 uur. Het autisme onderzoek bestaat uit: een intake en screening, een ontwikkelingsanamnese, een hetero-anamnese/interview bij autisme, specifieke vragenlijsten, eventueel intercollegiaal overleg, uitwerken verslag en een adviesgesprek
 4. Een goede ontwikkelingsanamnese afgenomen door een psychiater of psycholoog met ervaring met de doelgroep is ook mogelijk. Vooral mensen met autisme en een laag niveau, ernstige sociale moeilijkheden of sterke overprikkelingsklachten kunnen vaak niet integreren op de gewone werkplekken en komen thuis te zitten
 5. 6 4. Richtlijn voor casusbeschrijving Diagnostiek 4.1 Vormvereisten • Maximaal 5000 woorden per casus (exclusief voorblad, bijlagen, literatuurlijst) • De bijlagen hebben een maximale omvang van 2500 woorde
 6. Autisme wordt Volwassen Aanbevelingen voor Diagnostiek van het CASS18+ Dr. C.C. Kan Psychiater Geboorte van Autisme Leo Kanner, 1943 Autistic Disturbances of Affective Contact Nervou

DSM-5 interview - Website Annelies Spe

 1. ontwikkelingsanamnese, alsook semi-gestructureerde interviews specifiek ontwikkeld voor ASS. Doordat ASS een grote overlap vertoont met andere diagnoses zijn die onderzoeken ook zeer ruim. Dit betekent dat we ook overlappende diagnoses gaan 'meten' om die te kunnen weerleggen of weerhouden
 2. De ontwikkelingsanamnese speelt hierin de belangrijkste rol, samen met het psychiatrisch onderzoek. Op basis hiervan wordt vaak aanvullend onderzoek gedaan naar comorbiditeiten en specifieke persoonlijke factoren zoals kinderneurologisch onderzoek, bepaling van IQ of ontwikkelingsniveau, taalonderzoek en motorisch onderzoek
 3. Anamnese en ontwikkelingsanamnese Sanvullend onderzoek (onder andere psychologisch onderzoek, schoolobservatie, eventueel logopedisch-, medisch- of genetisch onderzoek) Behandeling De behandeling van autisme is met name gericht op voorlichting en ondersteuning aan ouders en kinderen en de behandeling van lichamelijke klachten

Ontwikkelingsanamnese: Verliep de zwangerschap normaal? Ja Nee Toelichting: Met hoeveel weken zwangerschap vond de bevalling plaats?. weken. Verliep de bevalling normaal? Ja Nee Toelichting: Gewicht bij de geboorte: Lengte: Apgar-score: (indien u zich dit nog herinnert) Hoe was de conditie van het kind na de geboorte: Goed Mati 2 Colofon Diagnostiek autisme spectrum stoornissen voor volwassenen Uitgave van het samenwerkingsverband Autisme Overijssel Eindredactie Céline Toussaint, coördinator autismehulpverlening Overijssel Ontwerp, opmaak en druk Studio Wegener SpeciaalMedia Onderdeel van Wegener Huis-aan-huisMedia bv Met medewerking van Afdeling Communicatie Dimence, Deventer Oplagen 1000 Apri

E-health en autisme: een goede klik? - Verpleegkundig

Meetinstrumenten - cass18plu

 1. 5.1 Ontwikkelingsanamnese van de hechting 74 5.2 klinische Observatie van gehechtheid/Clinical Observation of Attachment (COA) 83 5.3 Disturbances of Attachment Interview (DAI) 90 5.4 kinderpsychiatrisch onderzoek 99 5.5 video-analyse van interacties tussen kind en vertrouwde verzorger 10
 2. ADHD en het UMC Utrecht uitklapper, klik om te openen. Ons team biedt hoogwaardige zorg aan patiënten met een ontwikkelingsstoornis, en de ouders of naasten. Tijdens een intake kijken we onder andere middels psychiatrisch onderzoek naar het kind om te bepalen of er sprake is van een ontwikkelingsstoornis
 3. De komst van de DSM-5 brengt grote veranderingen met zich mee, onder andere voor de autismespectrumstoornissen (ASS). In dit artikel bespreekt dr. Annelies Spek, senior onderzoeker Autisme Kennis Centrum, de belangrijkste veranderingen en de praktische gevolgen hiervan. Subtypen De DSM-IV omschrijft verschillende subtypen binnen het autismespectrum. De belangrijkste zijn de autistische.
 4. Na intake, een uitgebreide ontwikkelingsanamnese** met ouders en gedragsobservatie vragenlijsten voor ouders en leerkracht bespreek ik met zijn ouders dat ik vermoed dat er sprake is van autisme. Ze vertellen me dat ze daar zelf ook al eens aan gedacht hebben
 5. 2. Bij alle kinderen wordt een ontwikkelingsanamnese uitgevoerd en een identificatie/evaluatie van risicofactoren en protectieve factoren (= risicoconstellatie) door de verpleegkundige. 3. Indien beide voorgaande stappen (1 en 2) geen bijzonderheden tonen, dan wordt het Va
 6. Vaak is een taalontwikkelingsstoornis (TOS) al op jonge leeftijd te herkennen. Een kind met TOS heeft bijvoorbeeld moeite met praten of het begrijpen van taal. Bekijk de signalen van TOS

De actuele richtlijnen adviseren bij het vermoeden van een ontwikkelingsstoornis of autisme het psychiatrische onderzoek uit te breiden met een ontwikkelingsanamnese en diverse cognitieve functietests. Lees meer over autismeonderzoek. ADHD onderzoek. Dit onderzoek is geïndiceerd bij een vermoeden op ADHD of ADD Bij kinderen met autisme wordt zwijgen in sociale situaties gezien als een kenmerk van de sociale communicatieproblemen die bij autisme horen. Toch komt het ook bij kinderen met autisme spectrum stoornissen voor dat ze thuis goed kunnen praten, maar buitenshuis zeer angstig zijn en het niet of nauwelijks doen Van autisme en schizofrenie is bekend dat ze op symptoomniveau elkaar in bepaalde dimensies kunnen overlappen. Klinisch zijn de beelden minder goed van elkaar af te grenzen. Horwitz et al., 2008 stelt dat wanneer schizofrenie benaderd wordt als een spectrum met als kenmerkend symptoom de kwetsbaarheid voor psychosen, dit spectrum raakvlakken lijkt te hebben met ASS Een antisociale gedragsstoornis is een psychische aandoening die in het DSM-IV is ingedeeld bij de ontwikkelingsstoornissen.De aandoening wordt ook wel aangeduid met de Engels afkorting CD (Conduct Disorder). De gedragsstoornis komt voor bij ongeveer 2% van de kinderen, verhouding jongens, meisjes is 4 op 1. CD kan zich uiten in de kindertijd, maar ook in de adolescentie Vermoed jij dat je kind ADD heeft? Youz geeft je een overzicht van de symptomen die typerend zijn voor ADD. Bekijk hier een overzicht van de kenmerken

 • Fristads Kansas postnl pakketten.
 • Verschil Spanje Portugal.
 • Miss Marple stoffen.
 • Toyota Verso alternatives.
 • The lost boy sons of anarchy episode.
 • Eerste keer wenkbrauwen epileren.
 • Ronaldo Lima gewicht.
 • Afspraken Sint Niklaas.
 • Luchtplantjes Intratuin.
 • Speurtocht meiden 12 jaar.
 • Alice dj better off alone release date.
 • Beton storten over bestaande vloer.
 • Edah wiki.
 • Colonia movie buy.
 • European central bank wisselkoers.
 • Tapas Enschede.
 • Atletiekbaan afmetingen.
 • D'hondt.
 • Merchant op bon.
 • Handinstrumenten tandarts.
 • Camping Zeester Middelkerke.
 • USB stick formatteren FAT32.
 • Wintertijd 2018 afgeschaft.
 • Toermalijn Tilburg.
 • Royal Canin Inloggen.
 • Babbage machine.
 • Restaurant Paviljoen Sneekermeer.
 • Spigot meaning.
 • Steengroeve Buchenwald.
 • Macaroni ham kaas, tomaat.
 • Calvados mixen.
 • Nachtwacht YouTube afleveringen.
 • Derma Puur reviews.
 • Disciplines decubitus.
 • Primasol cala d'or gardens adres.
 • Magnetisch ophangsysteem forex.
 • Met de camper naar Noorwegen via Denemarken.
 • Eiken planken Praxis.
 • Geen kilometerregistratie bijhouden.
 • Druivelaar kopen AVEVE.
 • Bits per pixel.